Tarihte bugün Atatürk

 

03 NİSAN

 

3 Nisan 1916 – Atatürk komutasındaki 16. Kolorduya bağlı 15. Tümen'in Bitlis'i kurtarmak üzere Rus kuvvetlerine taarruzu. (5. Tümen'in isteği üzere yapılan bu taarruzun birkaç gün sonra duraksaması üzerine Atatürk 9 Nisan 1916'da Diyarbakır'dan Bitlis Cephesine hareket ederek 10 ve 11 Nisan gecelerini taarruz bölgesinde geçirmiş, Rus birliklerinin bu cepheye yeni kuvvet kaydırmaları üzerine 5. Tümen'in eski mevzilerine çekilmesini emretmiştir.)

 

3 Nisan 1917 – Atatürk'ün, sabah saat 6.00'da Diyarbakır'dan 2. Kolordu cephesine hareketi, geceyi Akviran'da kurulan çadırlı ordugâhta geçirişi.

 

3 Nisan 1920 – İsmet (İnönü), Celalettin Arif, Saffet (Arıkan), ve daha birçok kimsenin İstanbul'dan Ankara'ya gelişi ve milli mücadeleye katılışı.

 

3 Nisan 1920 – Atatürk'ün, İstanbul'dan çıkarak Ankara'ya gelen Albay İsmet (İnönü), Celâlettin Arif, Saffet (Arıkan) ve diğer bir kısım kimseleri karşılaması. [Kocatürk]

 

3 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Lüleburgaz Kongre Başkanlığı'na telgrafı: "…Kongre'nin toplanmasını tebrik ve vatanın karşı karşıya kaldığı felâkete çare bulmak üzere, Edirne Vilayeti'nin gösterdiği vatansever gayreti takdir ederiz. Fevkalâde Millî Meclis için Edirne ilinden seçilecek üyenin süratle gönderilmelerini temenni ederiz." [Kocatürk]

 

3 Nisan 1920 – Atatürk, Ankara Türk Ocağı merkezinde.

 

3 Nisan 1920 – Doğu cephesinde Ermeni kuvvetlerinin Vedi'ye taarruzları ve milli kuvvetlerce püskürtülmesi.

 

3 Nisan 1921 – Zübeyde Hanım'ın, elden, Atatürk'e mektubu: "Bana şimdiye kadar pek iyi hizmetlerinden memnun olduğum bizim Şakir'in (Şakir Zümre) amcazadesi Şevket Efendi'ye lâzım gelen yardım hususunda gerekenlere emir ve himayenizin esirgenmemesi."

 

3 Nisan 1921 – İkinci İnönü savaşında 156 subay, 4790 erin şehit olması. Metristepe'ye şehitlerin koyun koyuna gömülmesi.

 

3 Nisan 1922 – Atatürk'ün, Konya'da bulunan Demiryolları Umum Müdürlüğü'ne yazısı: "…Demiryolları idaresinde çalıştırılacak memurların seçim ve atanmasında göz önüne alınacak en önemli nokta, şüphesiz uzmanlık ve tecrübe meselesidir. Bununla beraber bu memurların bugünkü mücadelemizin gerektirdiği tam güven şartına sahip bulunmaları lâzımdır. Bu görüş açısından Türk memur kullanılması esas olacaktır."

 

3 Nisan 1922 – Atatürk, Konya Darüleytamı (Öksüzler Okulu), Konya Mektebi Sanayi (Sanat Okulu), Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu), Konya Sultanîsi (Konya Lisesi), Konya Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu) ve Konya Topçu Talimgahı (Okulu)'nda.

 

3 Nisan 1923 – Birinci Grup diye bilinen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Grubu'nun bir partiye dönüştürüleceği kararı açıklandı ve Dokuz Umde bildirisi yayınlandı.

 

3 Nisan 1923 – II: Berzenci kürt ayaklanması başladı.

 

3 Nisan 1924 – Meclis'te Avukatlık Kanunu kabul edildi.

 

3 Nisan 1930 – Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediye Kanunu'nun kabulü. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını da tanıyan "Belediye Kanunu" T.B.M.M'nde kabul edildi.

 

3 Nisan 1930 – Afet İnan, Atatürk'ün isteği ile Belediye Kanunu'nda kadınlara hak tanınması konusundaki ilk konferansını verişi.

 

3 Nisan 1930 – Atatürk'ün, Ankara'da Türkocakları Merkezi'nde Afet (İnan) Hanım'ın kadın haklarına dair konferansını izlemesi.

 

3 Nisan 1932 – Atatürk'ün, akşam Ankara Halkevi'nde Behçet Kemal (Çağlar)'ın yazdığı "Çoban" piyesini seyretmesi.

 

3 Nisan 1937 – Karabük demir ve çelik fabrikasının temeli Başbakan İnönü tarafından atıldı.

 

3 Nisan 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Çubuk Barajı'na kadar bir gezinti yapması.