Tarihte bugün Atatürk

 

06 MAYIS

 

6 Mayıs 1914 – İstanbul – Kahire uçuşu, başarısız birkaç denemeden sonra başarıldı ve 6 Mayıs 1914 tarihinde İstanbul'dan kalkan pilot Salim ve Kemal beylerin kullandığı uçak Kahire'ye indi. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

6 Mayıs 1915 – İkinci Kirte muharebesi. 5 Mayıs 1915 günü Kabatepe ve Arıburnu'ndan karaya çıkan İngilizlerin, yerleştikleri siperlerde tahkimatla meşgul olması ve karaya yeni çıkardığı topçuların, Kanlısırt'taki mevzilerimizi dövmeye başlaması üzerine Atatürk'ün Sol Kanat Kuvvetleri Komutanlığı'na emri: "Düşman ihtimal bir taarruz hazırlığı yapmaktadır. Tahkimat yapılarak mevziin hiçbir zayıf kısmı kalmaması ve Sol Kanat Kuvvetleri parçalarının, birbirini himaye edebilecek vaziyetin temini." [Kocatürk]

 

6 Mayıs 1916 – Rusların, sabah Kulp cephesine taarruzu, kuvvetlerimizin ağır kayıplar vermesine rağmen, bu taarruzun merkez ve sol kanatta püskürtülmesi, ancak sağ kanatta düşmanın tepelerde kalması.

 

6 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, Siirt'ten Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda iki ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır, değil mi? Fakat heyhat! Görülüyor ki, bu ancak ölümden sonra mümkün olacak!" [Kocatürk]

 

6 Mayıs 1916 – Mustafa Kemal'in madam Corinne'ye mektubu. (Diyarbakır'a gelişini ve yaptıklarını anlatan mektubu.)

 

6 Mayıs 1917 – Atatürk'ün, bölge vali ve mutasarrıflarıyla ordunun iaşesiyle ilgili görüşmelerde bulunması.

 

5/6 Mayıs 1919 – Paris Konferansı görüşmelerinde, Lloyd George'un Yunanlıların İzmir'e çıkarılmasını önermesi. İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi. (Lloyd George Yunanlıları Anadolu'ya göndermeye kararlıydı. Kıbrıs ve İstanbul'u içine alan, Boğazlara egemen, Korfu Adasından Anadolu içlerine uzanan büyük bir Yunanistan'ı aklına koymuştu. Dolayısıyla buna karşı olan hiçbir fikri dinlemek istemiyordu. Paris'te Venizelos'un becerikliliği, Lloyd George ile Clemenceau‟nun Grek hayranlığı, Wilson‟un zaafı, İtalya'nın beceriksiz davranışı, Yunan tezine elverişli bir hava yarattı. İtalyanların 28 Mart 1919‟da Antalya'yı işgal etmiş olmaları, 29 Nisan'da bir İtalyan zırhlısının İzmir'e gelmesi Lloyd George‟nin aradığı fırsatı yarattı ve İzmir'e İtalyan çıkarmasına meydan vermemek ve bölgedeki Hristiyan ahalinin can güvenliğini sağlamak gerekçesiyle, Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesine izin verilmesini istedi.)

 

5/6 Mayıs 1919 – İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi.

 

6 Mayıs 1919 – Harbiye Nezareti tarafından Atatürk'e, müfettişlik vazifesiyle ilgili yetkilerini belirten talimatın verilmesi ve acele hareketinin istenmesi.

 

6 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'ne "İtilâf Devletleri'yle yapılan antlaşma ve alınan kararların Hariciye Nezareti'nden, görev sahasına giren vilâyetleri gösteren bir krokinin de Dahiliye Nezareti'nden alınarak kendisine verilmesi" hakkında yazısı. [Kocatürk]

 

6 Mayıs 1920 – Atatürk'ün, Milli Mücadele'ye hizmeti geçenlere Büyük Millet Meclisi adına teşekkürü: "Mütarekeyi izleyen günlerde haksız yabancı işgaliyle karşılaşan bütün memleket parçalarında ırz ve vatanın korunması için hizmet veren bütün idareciler ve komutanlarla subaylar ve memurlar ve halk ile millî kahramanlara, Büyük Millet Meclisi'nin özel teşekkürlerini sunmaya Meclis tarafından görevlendirildim. Bu görevi yaparken yüksek bir ruh hazzı ile duygulandığımı ilâveten ifade ederim.

 

6 Mayıs 1920 – TBMM İcra Vekilleri kararnamesi ile İstanbul basınının Anadolu'ya girmesinin yasaklanması. (6 Mayıs tarihli bir kararname ile İstanbul basınının Anadolu'ya girmesi yasaklandı. Bu suretle Damat Ferit taraftarı basının Anadolu'yu karıştırması önlenmiş oluyordu.)

 

6 Mayıs 1920 – TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.

 

6 Mayıs 1920 – TBMM, İstanbul'daki zararlı yayınların Anadolu'ya sokulmasını kesin olarak önlemek isteyen Mustafa Kemal'in isteğiyle, 6 Mayıs 1920'de bir "sansür talimatnamesi" çıkarmıştır. 19 Maddelik bu sansür talimatnamesi anılan taraflı – yandaş gazeteleri bu karara rağmen geri göndermeyen yetkililerin vatana ihanetle suçlanacağını duyurmaktadır.

 

6 Mayıs 1922 – Meclis gizli oturumunda Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık meselesinin önemini açıklaması, itirazları çürütmesi, açıklamalarda bulunması. (Meclisin oylamayı yenilemesi, 11 red, 15 çekimsere karşılık 177 oyla başkomutanlık kanununun süresinin uzatılması.) (Nutuk)

 

6 Mayıs 1922 – Başkomutanlık Kanunu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü defa 3 ay süre ile uzatılması. Mustafa Kemal'in Başkomutanlık süresinin ikinci defa üç ay süre ile uzatılmasına dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü.

 

6 Mayıs 1922 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Başkomutanlık Kanunu'nun uzatılmasını istemeyen muhaliflere karşı konuşması: "…En büyük vazifemiz siyaset yapmak değil, en büyük vazifemiz topraklarımızda bulunan düşmanı çıkarmaktır." [Kocatürk]

 

6 Mayıs 1925 – Atatürk'ün, Aydın Valisi Ziya Bey'i kabulü

 

6 Mayıs 1929 – Atatürk, Marmara köşkünde (Ankara) dinlendi.

 

6 Mayıs 1931 – Nâzım Hikmet beş şiir kitabından dolayı yargılandı. (10 Mayıs beraat etti.)

 

6 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, saat 18.00'de Başbakan İsmet Paşa'nın köşküne gidişi.

 

6 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Ankara'ya gelişi.

 

6 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey'i kabulü.

 

6 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, saat 11.15'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişi.

 

6 Mayıs 1936 – Ankara'da Devlet Konservatuarı kuruldu.