Tarihte bugün Atatürk

 

07 EKİM

 

7 Ekim 1908 – Osmanlı yönetimine başkaldıran Girit adası Yunanistan ile birleşti.

 

7 Ekim 1915 – Atatürk'ün, Gelibolu'ya gidişi, 5. Ordu Karargâhı'nda misafir edilişi.

 

7 Ekim 1917 – Mareşal Falkenhayn'ın, Atatürk'ün 6 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "Dünkü mektubunuzun kapsamı tamamiyle anlaşılamadığından bu sabah saat 11.00'de beni görmenizi rica ederim. Böyle bir mühim meselede harekete geçmeden önce her şeyi açıkça bilmekliğim ve görmekliğim lâzımdır. Sizinle şahsen ve karşı karşıya münakaşada bulunmaksızın neticeye varmaya muvaffak olamayacağımı sanıyorum."

 

7 Ekim 1917 – Atatürk'ün, Mareşal Falkenhayn'ın 7 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "Dünkü tarihli mektubumla arz ettiğim izahattan başka bir maruzatta bulunamayacağımdan dolayı affımı rica ederim."

 

7 Ekim 1919 – Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı.

 

7 Ekim 1919 – Yunanlıların yaptıkları zulümleri incelemek üzere kurulmuş olan, Uluslararası İnceleme Komisyonu, hazırladığı raporu Paris'te Barış Konferansı'na verdi.

 

7 Ekim 1919 – Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye adına millete beyannamesi: "En ağır tarihî şartlar altında bile millî vakarından ve herkesin hukukuna saygı göstermedeki mazisinden gelen hasletlerinden zerre kadar ayrılmamış olan milletimizin bundan sonra da aynı tarz ve harekette sabit kalacağından ve bu suretle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki uygarlık yeteneğini bütün cihana onaylatacağından şüphe yoktur."

 

7 Ekim 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Kabine adına Atatürk'e cevabi telgrafı: "Kabine, sizinle aynı fikirdedir ve millî iradenin egemenliğini kabul eder. Devletin dışarıya karşı şeref ve haysiyetini iade için millî iradeye ve Heyet-i Temsiliye'ye dayanacaktır."

 

7 Ekim 1919 – Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye adına padişah Vahdettin'e bir telgraf çekerek yeni hükümetin kurulmasından dolayı teşekkür etti. Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya, yeni kabine'ye başarı temenni eden telgrafı: "Kabinenin bizimle beraber ve bir olarak, milli iradenin hâkimiyeti esasını kabul etmesine millet adına teşekkür ederiz. …Sizin ve dahil bulunduğunuz kabinenin başarı saylamasına ve bu sayede vatanın kurtuluşuna yönelik amacın bir an evvel gerçekleşmesine bütün varlığımızla çalışacağımıza güvenmenizi arz ile burada hazır bulunan bütün arkadaşlarımın selâm ve hürmetlerini takdim ederim."

 

7 Ekim 1919 – Atatürk'ün, Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin Heyet-i Temsiliye ile aynı fikirde olduğunu belirtmesi üzerine vilâyetlere, kazalara ve basına bildirisi: "…Hükümetle millî istekler arasında tam anlaşma meydana geldiğini memnuniyetle müjdeleriz. Bu sebeple Ferit Paşa Kabinesi'ne karşı resmî yazışmaların kesilmesi hususunda telgrafhanelerce zorunlu olarak alınmış olan önlemler derhal kaldırılacaktır."

 

7 Ekim 1919 – Ali Rıza Paşa hükümetinin milli meclisin toplanması için seçim yapılacağını ilan etmesi. (Seçimler 15 Ekimde başladı, Aralık sonunda tamamlandı.) (Misak-ı Milli, Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

7 Ekim 1919 – Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye adına millete bildirgesi: "En ağır tarihî şartlar altında bile millî vakarından ve herkesin hukukuna saygı göstermedeki mazisinden gelen hasletlerinden zerre kadar ayrılmamış olan milletimizin, bundan sonra da aynı tarz ve harekette sabit kalacağından ve bu suretle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki uygarlık yeteneğini bütün cihana onaylatacağından şüphe yoktur." [Kocatürk]

 

7 Ekim 1919 – Atatürk'ün, Damat Ferit kabinenin millî müracaat ve şikâyet üzerine düşürülmesiyle yerine millî istekler dairesinde işleri yürütecek yeni bir kabine kurulması nedeniyle Padişah Vahdettin'e teşekkür telgrafı.

 

7 Ekim 1919 – Atatürk'ün, 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'e telgrafı: "Bursa halkının vatanperver tavrına ve samimî hissiyatına teşekkür ediyorum."

 

7 Ekim 1919 – Osmanlı Mebusan Meclisi için mebus seçimlerinin başlayacağının ilanı.

 

7 Ekim 1919 – Yunan zulmünü incelemek için kurulan "milletlerarası tahkik komisyonu"nun hazırladığı raporu Paris Konferansına sunması.

 

7 Ekim 1919 – Heyeti Temsiliye'nin millete bildirisinin yanı sıra Padişaha da millet adına milli davanın ve iradenin hükümet vasıtasıyla esas alınması yolundaki isteği nedeniyle teşekkür telgrafı yollaması. (Nutuk)

 

7 Ekim 1919 – Harbiye nazırı Cemal Paşa'nın Mustafa kemal Paşa'ya telgrafı; "Kabine milli iradenin hakimiyetini kabul eder, ordunun itibarını iadeyi öngörür, haksızlıkları düzeltmeyi vadeder, devleti milli irade ve Heyet-i Temsiliye'ye dayandırır. Heyet-i Temsiliye'nin bir üyesi olarak milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağını bildiririm." (Bu telgrafa Mustafa kemal Paşa'nın derhal ve olumlu cevap vermesi.) (Nutuk)

 

7 Ekim 1919 – Heyet-i Temsiliye'nin millete bildirisi; "Heyet-i temsiliye, tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda Milleti aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmeye devam edecektir." (Nutuk)

 

7/8 Ekim 1919 – Ahmet İzzet Paşa'nın, şifre içinde kalan imzasıyla harbiye Nazırı cemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafı; "Memlekette birliğin sağlanmasını ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle bağlantı kurulmasını içtenlikle tavsiye ve rica ederim." (Nutuk)

 

7/8 Ekim 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Ahmet İzzet Paşa'nın telgrafına, aynı hislerin paylaşıldığına dair cevabi telgrafı. (Nutuk)

 

7 Ekim 1920 – Ankara İstiklal Mahkemesi, Sevr'i kabul eden Damat Ferit ile imzalayan Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis'i idama mahkûm etti.

 

7 Ekim 1920 – "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu. (Çıkışı; 7.2.1921)

 

7 Ekim 1920 – Ankara İstiklâl Mahkemesi'nin, Damat Ferit Paşa, Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis hakkında -Sevres Antlaşması'nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni olmaksızın düşmanlarla müzakere ve imza etmeleri gerekçesiyle- gıyaben idam kararı. [Kocatürk]

 

7 Ekim 1921 – Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanlığı emrinde olmak üzere I. Ordu Komutanlığı'na Ali İhsan Paşa'nın atandığını bildiren yazısı.

 

7 Ekim 1921 – Batı Cephesine bağlı 1. Ordu kuruldu.

 

7 Ekim 1922 – Şile'nin kurtuluşu.

 

7 Ekim 1922 – İsmet Paşa'nın, Mudanya Konferansı görüşmeleri hakkında Atatürk'e rapor halinde telgrafı.

 

7 Ekim 1922 – 1916 yılında Doğu cephesinde şehit düşen, 2. Kolordu Komutanı Faik Paşa'nın eşinin Atatürk'e telgrafı: "…İnşallah yakın zamanda, Büyük Komutanımızı İstanbul'un büyük caddelerinden geçerken fevkalâde alkışlarla karşılayacağız! Çünkü sayenizde yeniden dünyaya geldik. Yine, sayenizde o şanslı askerleriniz, şerefli komutanlarınız kusursuz vazifelerini yapmış, vatanı kurtarmışlardır." [Kocatürk]

 

7 Ekim 1922 – Paris Kararları.

 

7 Ekim 1924 – Atatürk'ün, Sarıkamış'ta ilgililerle görüşme ve tetkikleri, günün bir bölümünü istirahatle geçirmesi.

 

7 Ekim 1924 – Sarıkamış'ta akşam, Ordu Komutanı Ali Sait Paşa'nın, evinde Atatürk şerefine ziyafeti. (Bu ziyafet sonrası, yemek salonunun yanındaki hususi dairelerine geçen Atatürk ile Lâtife Hanım arasında -Lâtife Hanım'ın yemekteki yersiz bir davranışı üzerine- tartışma olmuştur). [Kocatürk]

 

7 Ekim 1925 – Atatürk'ün, Bursa'da çeşitli heyetleri kabulü.

 

7 Ekim 1928 – İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.

 

7 Ekim 1932 – Atatürk'ün, Dolmabahçe'den Sakarya motoru ile Yalova'ya gelişi, akşam tekrar Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

7 Ekim 1936 – Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da öldü.

 

7 Ekim 1936 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

7 Ekim 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan Vekili Celâl Bayar, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.

 

7 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 11 .00'de Almanya'daki askerî manevralardan dönen 2. Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin Çalışlar'ı, saat 13.00'de Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

7 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Makbule (Atadan), Afet (İnan) ve Sabiha Gökçen'i beraber kabulü (Atatürk'ün yanında 45 dakika kalmışlardır).

 

7 Ekim 1938 – Atatürk'ün, İstanbul'un 15. kurtuluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ tarafından çekilen saygı telgrafına cevabı: "…Sayın halkın bana karşı gösterdiklerini bildirdiğiniz samimî hislerden çok duygulandım. Aziz İstanbullulara candan teşekkür ve sevgilerimin iletilmesini rica eder, hepinize daima artan refah ve saadetler dilerim."