Tarihte bugün Atatürk

 

07 ŞUBAT

 

7 Şubat 1917 – Atatürk'ün rahatsızlığının düzelmesi.

 

7 Şubat 1919 – Trakya Paşaeli Cemiyeti yetkililerinin Mustafa Kemal'i ikinci ziyareti ve "Başımıza geç, Trakya'da bağımsızlık hareketi başlatalım" teklifi. (Atatürk cevaben bölgesel değil tüm Anayurdu kurtarmak gereğini söylemiş, kendisi Anadolu'da kalmasına rağmen Trakya'nın direnişini sürekli takip etmiş ve özellikle Trakya'daki birinci kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa vasıtasıyla desteklemiştir.) (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.89)

 

7 Şubat 1919 – İngiliz Mareşali Allenby, İstanbul'a geldi.

 

7 Şubat 1919 – Alemdar gazetesine 6 gün yayın yasağı getirildi.

 

7 Şubat 1920 – Meclis-i Mebusan'da, "Felah-ı Vatan Grubu"nun Rauf Orbay Başkanlığında kurulması. (Mustafa Kemal Grubun adının "Müdafa-i Hukuk Grubu" olmasını emretmişti.)

 

7 Şubat 1920 – Atatürk'ün, 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e telgrafı: "İstanbul'dan Rauf Bey'in bildirdiğine göre… Müdafaa-i Hukuk'tan olan mebuslardan söz verenlerin büyük kısmının bile, bu isim etrafında toplanmaktan kaçınıp mecburen gruba "Felâh-ı Vatan" adının verildiği."

 

7 Şubat 1921 – Fransızlar tarafından kuşatma altında olan Antep, top atışına tutuldu. Antep'te yiyecek kalmadı. Teslim olmaktan başka çaresi olmayan şehirden yapılan huruç (yarma) eyleminde 150 savaşçı daha kaçmayı başardı.

 

7 Şubat 1922 – Hariciye vekili Yusuf Kenan Bey Başkanlığındaki heyetin Avrupa'ya gitmek üzere Ankara'dan hareketi.

 

7 Şubat 1922 – Ankara hükümetinin haklı mücadelesini Avrupa'ya duyurmak için Paris ve Londra'da görüşmeler yapacak olan heyet Ankara'dan yola çıktı. Heyette dışişleri bakanı Yusuf Kemal, hukuk uzmanı Münir, Dışişleri siyasi daire müdürü Yusuf Hikmet Bayur, özel kalem müdürü Ferit, katip Kemal ve İstanbul'dan katılacak katip Hamit vardı. Batı cephesi harekat şube müdürü binbaşı Tevfik'te heyete yolda katıldı. Heyet 15 Şubat'ta İstanbul'a otomobille geldi. (Çünkü Demiryolları işgal altındaydı.)

 

7 Şubat 1922 – İngiliz Baştercüman Ryan'ın Londra'ya sunduğu Atatürk'ü devirme planına göre Mustafa Kemal dışarıdan müttefikler, içeriden saltanat güçleriyle devrilecekti. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.151.)

 

7 Şubat 1923 – İsmet Paşa görüşmelerin kesintiye uğraması üzerine Lozan'dan ayrıldı.

 

7 Şubat 1923 – Atatürk eşi Latife hanım ve komutanlarla birlikte Balıkesir'de.

 

7 Şubat 1923 – Atatürk öğle namazını Balıkesir Zağnos Paşa caminde kıldı. Namazdan sonra mevlit okundu. İstiklal savaşı şehitleri anıldı ve Atatürk minberden hutbenin Türkçeleşmesine, din ve devlet işlerine, bağımsızlık mücadelesine ve İslam'ın yüceliğine ve dinin yaban otlarından temizlenmesine dair hutbe okudu.

 

7 Şubat 1923 – Balıkesir Zagnos Paşa caminde halka hitabında ilk sözleri; "Ey Millet! Allah Bir'dir, Şanı büyüktür!"

 

7 Şubat 1923 – Mustafa Kemal'in Balıkesir Zagnos Paşa Camii minberinden halka hitap edişi. Atatürk'ün, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı kılması, şehitler için okunan mevlitten sonra minbere çıkarak bir hutbe vermesi, müteakiben minberden inerek çeşitli soruları cevaplandırması: "…Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü gerek ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç, halkı aydınlatma ve ona doğru yolu göstermektir; başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hattâ bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanları bilgisizlik ve dalgınlık içinde bırakmak demektir." [Kocatürk]

 

7 Şubat 1924 – İstanbul'da kurulan Kadınlar Birliği faaliyete başladı.

 

7 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Latife Hanım'la beraber İzmir'de Türkocağı ve Altay İdman Yurdu'nu ziyareti.

 

7 Şubat 1924 – Ecnebi mekteplerinde bina dahilindeki dini alamet ve işaretlerin kaldırılması hakkında karar verilmesi.

 

7 Şubat 1924 – T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.

 

7 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Paşa'yı kabulü.

 

7 Şubat 1929 – Hilal-i Ahmer (Kızılay) günü ilk kez kutlandı. Hilaliahmer' (Kızılay) günü Türkiye'de ilk defa kutlandı. (Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.)

 

7 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri ve Türkocağı'nda konuşması: "Halkın saflığından faydalanarak milletin maneviyatına saldıran kimselerle onların ardından gidenler, elbetteki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar, Türk milleti için yüzkarası oluşturacak vaziyetlerin meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında aralıksız yol almasına mani olmaya çalışanlar, hep bu müesseseler * ve bu müesseselerin mensupları olmuştur. Millete anlatmalıdır ki, bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek lâzımdır. Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile karşılayanlar, Menemen'de Kubilây'ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir."

 

7 Şubat 1933 – İstanbul Evkaf Müdürlüğü bütün camilerde ezanın Türkçe okunmasını zorunlu kılan bir tebliğ yayınladı.

 

7 Şubat 1933 İstanbul'da camilerde ezan ve kametin Türkçe olarak okunmaya başlanması.

 

7 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Konya'dan Ankara'ya gelişi, Gazi istasyonunda İsmet Paşa tarafından karşılanışı.

 

7 Şubat 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması, akşam Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

7 Şubat 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan ismet İnönü, Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Dışişleri Siyasi Müsteşarı Numan Menemencioğlu'nu kabulü.

 

7 Şubat 1938 – Atatürk'ün, öksürük ve göğüs ağrısı nedeniyle gece Dolmabahçe Sarayı'na çağrılan Dr. Nihat Reşat Belger tarafından muayenesi ve zatürree (pnömoni) teşhisinin konulması (Atatürk, bu teşhis üzerine 10 gün kadar tedavi altına alınmıştır).