Tarihte bugün Atatürk

 

09 NİSAN

 

9 Nisan 1916 – Atatürk 9 Nisan 1916'da Diyarbakır'dan Bitlis Cephesine hareket ederek 10 ve 11 Nisan gecelerini taarruz bölgesinde geçirmiş, Rus birliklerinin bu cepheye yeni kuvvet kaydırmaları üzerine 5. Tümen'in eski mevzilerine çekilmesini emretmiştir.

 

9 Nisan 1917 – Atatürk'ün, sabah Arakel'deki 71. Alay Karargâhı'ndan hareketle öğleyin Varedek köyündeki 1. Tümen Karargâhı'na gelişi, geceyi burada geçirişi.

 

9 Nisan 1917 – Atatürk'ün, Başkomutanlık Vekâleti'ne ve Kafkas Ordular Grubu Komutanlığı'na, 2. Kolordu birliklerine yaptığı denetlemeyle ilgili görüşlerini bildiren yazısı: "…Piyade taburları ve topçu birliklerindeki er eksikliğinin tamamlanması zorunluğu vardır."

 

9 Nisan 1919 – Padişahın, Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey'in idamını acele şekilde onaylaması.

 

9 Nisan 1919 – Antalya'nın İşgali sona ermiştir. İtalyan birliklerinin iki yıl kadar süren işgal 9.7.1921 tarihinde sona ermiştir.

 

9 Nisan 1920 – Atatürk'ün, 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya kendisini Ankara'ya çağıran telgrafı: "Siyasî ve askerî en önemli kararların verilmesi günlerindeyiz. Sizin de bu görüşmelerde hazır bulunmanız faydalı olacaktır. Ankara'ya teşrifinizi rica ve hürmetler ederim." (Yusuf İzzet Paşa, bu telgraf üzerine 10 Nisan 1920 günü Ankara'ya hareket etmiştir). [Kocatürk]

 

9 Nisan 1920 – İsmet İnönü'nün 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden sonra zorlu ve çileli bir yolculukla Ankara'ya ikinci gelişi ve Mustafa Kemal'le buluşması.

 

9 Nisan 1923 – Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı.( Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.) TBMM, Amerikan Chester şirketine demiryolu yapımı ve Musul petrolleri konusunda geniş ayrıcalıklar tanıyan "Chester projesi"ni imzaladı. (Bunda amaç İngiltere ve Fransa'ya karşı ABD ile çıkar ittifakı yapmaktı. Lakin bu projeden sonradan vazgeçildi.)

 

9 Nisan 1924 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Elçisi Suriç'i kabulü ve görüşmesi (Bu görüşmede İsmet Paşa da bulunmuştur).

 

9 Nisan 1929 - TBMM'de "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" kabul edildi.

 

9 Nisan 1930 – Hükümet Türk parasının değerini koruma hakkında bazı tedbirler öngören bir kararname yayınladı.

 

9 Nisan 1932 – İlk kadın hakim Mürüvvet hanım, Adana'da göreve başladı.

 

9 Nisan 1933 – Atatürk'ün, öğleden sonra Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

 

9 Nisan 1934 – Atatürk'ün, sabah Manisa'dan hareketle Muradiye istasyonunda ve Menemen'de piyade alaylarını, Foça civarında müstakil topçu bataryasını teftiş edişi ve Foça'dan vapurla 19.30'da İzmir'e gelişi.

 

9 Nisan 1934 – Atatürk'ün askeri manevraları izlemek ve birincisi düzenlenmekte olan çocuk balosunu izlemek üzere İzmir'e gelişi.

 

9 Nisan 1935 - 2/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.

 

9 Nisan 1936 - İstanbul Telefon Şirketi satın alındı.

 

9 Nisan 1937 – Atatürk'ün, Belgrad'a gidecek olan Başbakan İsmet İnönü'yü saat 19.30'da, Ankara istasyonundan İstanbul'a uğurlaması.