Tarihte bugün Atatürk

 

11 MAYIS

 

11 Mayıs 1915 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, öğleden sonra, 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'yla Kemalyeri'ndeki "Arıburun Kuvvetleri Karargâhına gelişi, cephe hakkında Atatürk'le görüşmesi, bütün subay ve erlere gösterdikleri cesaret ve fedakârlık sebebiyle takdir ve tebriklerini bildirmesi.

 

11 Mayıs 1915 – Başkomutan Vekili Enver paşa öğleden sonra 3 ncü Kolordu Komutanı Esat Paşayla birlikte Kemalyeri'ndeki Arıburnu Karargâhında cephe hakkında Mustafa Kemal ile görüştü.

 

11 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine emri: "Daima tetikte bulunulacak, açıkgöz ve cesur keşif kolları düzenlenerek düşmanın durumu keşfedilecek ve düşmanın keşif kollarını tutsak almaya ve keşfine engel olmaya pek ziyade önem verilecektir. Düşman yakınında bulunan siperlerin, çok askerle tutulacak surette bir an önce uzatılıp genişletilmesine olağanüstü önem verilecektir." [Kocatürk]

 

11 Mayıs 1918 – Atatürk'e, Harp Madalyası verilmesi.

 

11 Mayıs 1919 – Dışişleri bakanı Bekir Sami bey başkanlığında bir delegasyonun dostluk anlaşması ve silah temini amacıyla Moskova'ya hareketi. (Delegasyon sınırlar, yol durumu ve araç kabiliyetleri nedeniyle ancak 19 Temmuzda Moskova'ya ulaşabildi.) (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

 

11 Mayıs-18 Haziran 1919 – Mardin bölgesinde Ali Batı isyanı. (100 isyancı 11 Mayıs tarihinde Nusaybin'e girdi. 9 Haziran'da kuşatıldılar. 18 Haziran'da ölü ele geçirildi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

11 Mayıs 1919 – İtalyanlar Marmaris, Fethiye ve Bodrum'u işgal etti.

 

11 Mayıs 1919 – Bir kısım Amerikan savaş gemilerinin İzmir'e gelişi.

 

11 Mayıs 1919 – 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne atanan Atatürk'ün, İstanbul'dan Sivas Vilâyeti'ne, Canik Müstakil Mutasarrıflığı'na ve Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, bölgede faaliyette bulunan eşkiyaların miktarı ve mahiyetleri hakkında bilgi isteyen telgrafı: "…Bu bilgi mülkî makamlarla askerî makamların yazışmaları ile tespit edilecek ve Kolordu Komutanı Albay Selâhattin Bey bu bilgiyi Samsun'da bana verecektir." (Bu telgraf, Atatürk'ün müfettişlik vazifesine daha İstanbul'da iken başladığını göstermektedir). [Kocatürk]

 

11 Mayıs 1920 – Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Sovyetler Birliği ile ilişki kurmak üzere Moskova'ya doğru yola çıktı. (İktisat Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) ile Hariciye Vekili Bekir Sami (Kunduh) Sovyetler Birliği ile anlaşma yapmak üzere Moskova'ya hareket etti.)

 

11 Mayıs 1920 – Moskova'ya gönderilen dışişleri bakanı Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyetin Ankara'dan hareketi. (Heyetin asıl görevi Rusya ile ilişki kurmaktı. 24 Ağustos 1920'de Ruslar, anlaşmayı paraf etmesine karşılık, hala imzalamamıştı. Bu imza (Moskova anlaşması) ancak 16 Mart 1921 tarihinde atılmıştı.) (Nutuk)

 

11 Mayıs 1920 – İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Oktay) Paşa'ya, San Remo'da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi; Tevfik Paşa bunu bağımsız devlet anlayışına uygun görmedi. (Anlaşma taslağı 11 Mayıs 1920‟de Paris‟te Osmanlı delegesi Tevfik Paşaya verildi. İmzalanması için de bir aylık bir süre tanındı. Türk heyeti anlaşma metninin kabul edilmesinin mümkün olmadığı görüşündeydi. Durumdan bilgilendirilen Vükelâ Meclisi üyelerinden bazıları, böyle bir anlaşmayı kabul etmektense istifa edeceklerini söylemekteydiler. Bu durum karşısında Damat Ferit Paşa, verilen süreyi uzatmak ve bazı hükümlerin hafifletilmesini sağlamak için Fransa'ya gitti. Kendisine barış şartlarını tartışmaya imkân olmadığı, düşünme süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 27 Temmuz'a kadar uzatıldığı cevabı verildi.)

 

11 Mayıs 1920 – Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın saatli salonunda barış koşulları (Sevr) Osmanlı heyetine sunuldu.

 

11 Mayıs 1920 – Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi. (Padişah 24 Mayıs'ta onayladı)

 

11 Mayıs 1920 – Nemrut diye adlandırılan Mustafa Paşa başkanlığındaki Divan-ı Harp, başta Mustafa Kemal olmak üzere Vasıf Bey (Kara), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Alfred Rüstem Bey, Dr. Adnan Bey (Adıvar) ve Halide Edip (Adıvar) gibi isimleri Kuva-yı Milliye adlı kuruluşta "bozgunculuk" yaparak, halkı zorla askere almak, İttihatçılarla işbirliği yapmak vb. suçlardan dolayı gıyaplarında idama mahkum etti.

 

11 Mayıs 1920 – Ana hatları 24 Nisan 1920'de San Remo Kanferansı'nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920'de incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti'ne verilmişti.

 

11 Mayıs 1920 – Atatürk'ün, Kılıç Ali'nin ayrılışı nedeniyle kendisine telgraf çeken Antep Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'ne cevabı: "Pek kıymetli olsa bile, vatanın müdafaasını bir tek şahsa bağlı bulundurmak uygun değildir. Orada Kılıç Ali Bey'le beraber yetişmiş büyük vatanperverler vardır. Ve sizlerin her birinizden Kılıç Ali Beyin önüne geçecek hizmetler bekleriz. Metin olunuz, telâş etmeyiniz; birliklerinizi emniyetle muhafaza ediniz." [Kocatürk]

 

11 Mayıs 1920 – Üçüncü Anzavur ayaklanması. Anzavur top ve makineli tüfeklerle donatılmış 500 kişilik bir kuvvetle, Adapazarı ve Geyve dolaylarında zayıf bir müfrezeye saldırarak yine sahneye çıktı. Anzavur gönderilen askeri birlik ve milli müfrezelere durmadan saldırdı ancak 20 Mayıs 1920'de Geyve boğazı yakınlarında yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. (Nutuk)

 

11 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu" umumî heyet toplantısında Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

 

11 Mayıs 1922 - Hasan Bey, iktisat vekili oldu.

 

11 Mayıs 1924 – Atatürk'ün, Çankaya'da Macar Elçisi Tahy de Tahvar'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

11 Mayıs 1924 – Atatürk'ün, Ankara Belediye Başkanı Asaf (ilbay) Bey'i, Orman Çiftliği kurulması için düşünülen arazi üzerindeki çadırlı karargâha çağırarak direktifi: "…Burada bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftliğin faydası, memlekette çağdaş ziraat usulünü yerleştirmek için bir örnek teşkil etmesi olacaktır. Modern bir çiftliğe gerekli bütün tertibat ve araçlara sahip olunmalıdır." [Kocatürk]

 

11 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Mersin'den Ertuğrul yatı ile Silifke'ye hareketi.

 

11 Mayıs 1928 – Ankara okullarının beden eğitimi şenliği ve Atatürk'ün, beden eğitimi gösterileri yapan öğrencilerin geçit törenini izlemesi. Türkiye'de İlk defa Ankara'da düzenlenen Ankara okullarının spor gösterilerini seyretti. Atatürk, Ankara'da, Milli eğitim bakanı Necati Bey ile Beden eğitimi şenliğine katıldı.

 

11 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, İngiliz Kralı V. George'a tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle tebrik telgrafı.

 

11 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, Ankara Halkevi'nde Cevat Abbas Gürer'in "Atatürk ve 19 Mayıs" konulu konferansını takiben Halkevi'ne gelişi ve halkoyunlarını izleyişi. 11 Mayıs 1937 – Atatürk, çiftlik ve mülklerinin devrine ait resmi belgeleri imzalamak için Orman Çiftliği içindeki Marmara Köşküne geldi.

 

11 Mayıs 1938 – Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

 

11 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, Başbakanlığa gönderdikleri 11 Haziran 1937 tarihli telgrafla hazineye hediye ettikleri çiftliklerinin resmî işlemlerinin tamamlanarak kendisi tarafından imza edilmesi.

 

11 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, mülkiyeti üzerinde olan -11 Haziran 1937 günkü bağışı dışında- Ulus Matbaası'nı, bütün demirbaş eşyası ve civarındaki arsalarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağışlaması (Atatürk, bugün ayrıca Hipodrom ve Stadyum civarındaki arsaları ve çarşı içerisindeki bir otel ve altındaki dükkânları da Ankara Belediyesi'ne bağışlayarak resmî işlemlerini imzalamıştır). [Kocatürk]

 

11 Mayıs 1938 – Atatürk, Ankara'daki Ulus matbaasını, eşyalarını ve bir ev arsasını CHP'ne bıraktı. (Panzehir, Sinan Meydan)

 

11 Mayıs 1938 – Atatürk, Ankara'da hipodrom ve stadyum civarı arsaları ile bir otel ve altı dükkânı Ankara belediyesine bıraktı. (Panzehir, Sinan Meydan)