Tarihte bugün Atatürk

 

11 ARALIK

 

11 Aralık 1915 – Mustafa Kemal, İstanbul'a gelirken, Anafartalar Grup Komutanlığı'na Fevzi (çakmak) Paşa atandı.

 

11 Aralık 1916 – Atatürk'ün, öğleye kadar, Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu, daha sonra Çapakçur (Bingöl) cephesine ait raporları okutarak dinlemesi.

 

11 Aralık 1916 – Manastır, İtilaf Devletleri'nin eline geçti.

 

11 Aralık 1917 – Kudüs'ün, İngilizler tarafından işgali.

 

11 Aralık 1918 – Yerli Ermeni'lerden kurulu bir Fransız taburunun Dörtyol'a girişi ve işgali. Fransızlar, bu işgalde dört yüz Ermeni'den oluşan bir Fransız taburundan faydalanmışlardı.

 

11 Aralık 1918 – Hatay ise Lozan'da değil, daha önce kaybedildi. 11 Aralık 1918'de Fransız kuvvetleri Hatay'ı işgal etti. (Padişah Vahdettin'di). Atatürk, Misakı Milli'de Hatay'a da yer verdi. 20 Ekim 1921'de Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Hatay Türkiye'ye bağlanamadı, ancak Atatürk'ün çabalarıyla 1938'de bağımsız oldu, 1939'da Türkiye'ye bağlandı.

 

11 Aralık 1918 – İngilizlerin baskısı sonucu İstanbul hükümeti sözde tehcir suçu sanıklarının Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan Divan-ı Harplerde yargılanmasına başlamıştır. Bu çerçevede 7 Ocak 1919 'da yine İngilizlerin isteğiyle Bogazlıyan Kaymakamı Kemal Bey tutuklanmış, yargılanmış ve 10 Nisan 1919'da Beyazıt Meydanında idam edilmiştir.

 

11 Aralık 1919 – İngiliz Yüksek Komiseri J. Robeck'in raporu: "Mustafa Kemal başlıca düşmanımızdır."

 

11 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 10 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Millet, kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan müdahaleleri, kesin lüzum hasıl olursa, silâhla dahi önlemeye karar vermiştir. Heyet-i Temsiliye'nin, Mümessillere telgraf çekmesi konusuna gelince, bu ancak protestoları içine almaktadır ki, kabinenin onayına da sunulmuştur. Esasen, milli birliğin temsilcisi olmak sıfatıyla Heyet-i Temsiliye'nin millet adına bu gibi müracaatlarda bulunması meşru bir haktır. Eğer hükümet de aynı duyarlılığı gösterir ve milletle aynı fikirde olduğunu bu gibi fırsatlarda açıkça ortaya koymaktan çekinmezse, siyasete zarar şöyle dursun, çok büyük faydalar sağlanacağı aşikârdır. …Bu gibi hususlarda, temsilcimiz olmak itibariyle sizin, hükümeti aydınlatmanız gereğini, memleketin selâmeti adına arz ederim."

 

11 Aralık 1919 – İngiltere ile Fransa, Amerikan senatosunun kıta dışındaki işlere karışmama kararı neticesinde Sevres anlaşması metni üzerinde kendi aralarında görüş birliğini sağlamak amacıyla 11 Aralık 1919‟dan 21 Ocak 1920‟ye kadar devam eden görüşmelerde, hükümetlerinin meseleye bakış açısını belirlediler.

 

11 Aralık 1920 – Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.

 

11 Aralık 1921 – İstanbul'da oluşan Anadolu hareketini durdurmayı amaç edinen "Anadolu Cemiyeti" Yunanistan Yüksek Komiserliği'ne, Yunan işgal bölgelerinde padişah adına geçici bir hükümet kurulmasını önerdi.

 

11 Aralık 1922 – İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, Konferansla ileri sürülen tekliflere karşı, görüş isteyen telgrafı.

 

11 Aralık 1924 – Atatürk'ün, "Times" gazetesi İstanbul muhabirinin, siyasî partiler hakkında yazılı sorularına cevabı: "…Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti tabiîdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de, birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur." [Kocatürk]

 

11 Aralık 1927 – Hükümet Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verdi.

 

11 Aralık 1927 – Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.

 

11 Aralık 1928 – İkinci İktisat Şûrası toplandı.

 

11 Aralık 1931 – Atatürk'ün, akşam Ankara'da Bulgar Opereti'ni izlemesi.

 

11 Aralık 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Alman Büyükelçisi Rosenberg'in güven mektubunu kabulü.

 

11 Aralık 1935 – Atatürk'ün, Siyasal Bilgiler Okulu'nun 59. kuruluş yıldönümü nedeniyle gece Ankara Palas'ta düzenlenen toplantıda Başbakan İsmet İnönü tarafından kendisine iletilen bağlılık ve saygı telgrafına cevabı: "Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk ulusunun tam anlamıyla millet olmasına çalışan, onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için insanlık fedakârlıklarının hiçbirini kendilerinden esirgemeyen kültür, idare, intizam, devlet anlayışlarını en son ilmî telâkkilere göre billûrlaştırmaya çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlarımdır."

 

11 Aralık 1938 – Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.