Tarihte bugün Atatürk

 

11 EKİM

 

11 Ekim 1908 – Trablusgarp'taki Fransız Konsolosu A. Alrick'in, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na -Atatürk'le görüşmesine dair- raporu: "…Selanik İttihat ve Terakki Komitesi Üyesi Yüzbaşı Kemal Bey İngiliz ve İtalyan meslektaşlarımı olduğu gibi, beni de ziyaret etti. Kendisinin ziyaretini iade ile bir görüşme yaptım." [Kocatürk]

 

11 Ekim 1914 – Sultan Mehmet Reşat'ın "Cihad-ı Ekber" (Büyük veya Kutsal Cihat) ilan etmesi. (Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Erol Mütercimler)

 

11 Ekim 1915 – Atatürk'ün, Çanakkale'den, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Karşımızdaki düşman, artık güçsüz bir hale gelmiştir, inşallah yakında tamamen atılır. Herhalde vatanımız bu yönden emindir!"

 

11 Ekim 1915 – Mustafa Kemal'in Salih Bozok'a mektubu; "…karşımızda düşman artık güçsüz duruma düştü. Tanrı dilerse yakında büsbütün ortadan kaldırır. Zaman gelince kaderde varsa o da olur… Şimdilik Cenab-ı Hak'kın büyüklüğüne, himaye ve yardımlarına sığınarak çalışıyorum…"(Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

11 Ekim 1915 – Bulgaristan'ın, Almanya-Avusturya yanında I. Dünya Savaşı'na girişi.

 

11 Ekim 1916 – Atatürk'ün, Silvan'a gelen Diyarbakır Vali Vekili Bedri Bey'i karşılamaya gitmesi.

 

11 Ekim 1917 – 11 Ekim 1917 Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir. (Kaynak: Atatürk'ün Özlük Dosyası)

 

11 Ekim 1917 – Atatürk'ün, izinli olarak Halep'ten İstanbul'a hareketi.

 

11 Ekim 1918 – Hükümeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa, görevden affını istedi. (Esasen Almanlar 4/5 Ekim gecesi ateşkes için başkan Wilson'a başvurmuşlardı. Osmanlı Devleti de 5 Ekim'de aynı yolu tuttu. itilâf Devletlerinin savaş suçlusu olarak gördükleri ittihat ve Terakki hükümeti ile anlaşma yapmak istemeyecekleri bilindiğinden Sadrazam Talat Paşa, 8 Ekim 1918‟de istifa etmişti. Yeni hükümeti kurmaya Tevfik Paşa memur edilmiş, fakat Paşa uzun bir süreden beri aktif politikadan çekildiği ve kabinesine ittihatçı vekil almak istemediği için, hükümet kurmayı başaramaz.)

 

11 Ekim 1918 – Atatürk'ün, Halep'ten Padişah Vahdettin'e iletilmek üzere Başyaver Naci (Eldeniz) Bey'e telgrafı: "…Vatanımın selâmetinin temini bakımından arz ederim ki, Tevfik Paşa Hazretleri gerçekten müşkülâta tesadüf etmişlerse sadaretin derhal İzzet Paşa Hazretlerine verilmesi ve onun da, esası Fethi (Okyar), Tahsin (Üzer), Rauf (Orbay), Canbulat, Azmi, Şeyhülislâm Hayri ve âcizlerinden oluşan bir kabine teşkil etmesi zarurîdir. Adı geçen kişilerin oluşturacağı kabinenin vaziyete hâkim olabileceği görüşündeyim. ..Mümkün ise bu kimselerin Padişahımıza arzını rica ederim" (Kaynaklarda bu telgrafın tarihi yoktur. Olayların akışı 11 ya da 12 Ekim 1918 olabileceğini düşündürmektedir). (Atatürk, Ahmet İzzet Paşa'ya da aynı şekilde bir telgraf çekmiş, kabinede Harbiye Nazırlığının kendisine verilmesini istemiştir). [Kocatürk]

 

11 Ekim 1919 – Atatürk'ün, Yenigün gazetesinin Sivas'ta bulunan muhabirine millî örgüt hakkında demeci: "…Ben sırf vatan ve milletime böyle bir tarihî dakikada tamamiyle kendimi verebilmek gayesiyle mukaddes mesleğimden ayrılıp milletin sinesine katıldım. Bu sebeple tamamiyle milletimin umumî iradesine boyun eğmiş durumdayım."

 

11 Ekim 1920 – İki gün süren şiddetli çarpışmalardan sonra Fransızlar Kovancıbaşı savaşını kaybetti ve Osmaniye Toprakkale'den Adana'ya doğru çekildi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

11 Ekim 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Rusya'ya elçilik heyeti ile beraber gidecek olan "İlmî Tetkikat Heyeti"nin izinli sayılması hakkında konuşması.

 

11 Ekim 1922 – Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Mudanya'da Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın başkanlığında, İngiltere delegesi General Harrington, Fransa delegesi General Charpy ve İtalya delegesi General Mombelli'nin katılımlarıyla, "Mudanya Ateşkesi" imzalandı. (Daha sonra da Yunanistan anlaşmayı imzaladı). Anlaşma 15 Ekim 1922 günü yürürlüğe girdi.

 

11 Ekim 1922 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve Belediye Başkanlarına, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığını bildiren telgrafı: "…Kazanılan büyük zaferin ilk önemli siyasî sonucu bu suretle Mudanya Konferansı'nda elde edilmiş bulunuyor. Millî sınırlarımız içinde tam bir bağımsızlıkla yaşamamızı temin edecek olan barış devresine pek ziyade yaklaştığımız bu günlerde, millî savaşa önderlik eden ve memleketin bütün maddî ve manevî kuvvetlerini bu mukaddes mücadeleye yönelten saygıdeğer Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve fedakâr halkın temsilcisi bulunan Belediye Heyetlerini selâmlamakla bahtiyarım."

 

11 Ekim 1922 – Atatürk'ün, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı takiben General Harington'a telgrafı: "…Barışın kurulması için sarf edilen gayretlerin başarıyla sonuçlanmasını, bütün insanlık adına arzulamakta ve ümit etmekteyim."

 

11 Ekim 1924 – TBMM yeni binasına taşındı; Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.

 

11 Ekim 1924 – Atatürk'ün, sabah 11.00'de Erzincan'dan hareketle, akşam geç vakit -o tarihlerde il merkezi olan- Şebinkarahisar'a gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

11 Ekim 1924 – Türkiye-Çekoslavakya arasında dostluk anlaşması imzalandı.

 

11 Ekim 1925 – Atatürk'ün, Manisa'dan İzmir'e gelişi ve Belediye binası balkonundan halka söylevi: "…Arkadaşlar! Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz! Felâket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız!"

 

11 Ekim 1925 – Mustafa Kemal İzmir'e gitti. (Fahrettin Altay ve Kazım Özalp paşalarla birlikte.)

 

11 Ekim 1925 – Atatürk'ün İzmir'de Belediye balkonundan halka seslenmesi.

 

11 Ekim 1925 – "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)

 

11 Ekim 1925 – Atatürk, Ayşe Afetinan'ı okul ziyaretlerinin birinde İzmir'de gördü. Afet İnan o zamanlar ilk maaşını dahi almamış genç bir öğretmendi. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

11 Ekim 1927 – İkinci Türk Tıp Kongresi toplandı. Atatürk kongreyi bir süre ziyaret etti.

 

11 Ekim 1929 – Yavuz Savaş Gemisi'nin onarımı bitti; gemi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

 

11 Ekim 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile adalar çevresinde bir gezinti yapması, saat 19.00'da -Heybeliada'dan motora binen- İsmet Paşa'yla beraber Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

11 Ekim 1937 – Atatürk'ün, Çamlık bölgesinde askerî manevraları izlemesi ve komutanlarla görüşmesi.

 

11 Ekim 1937 – Atatürk'ün, Ege manevra bölgesinden ayrılırken Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Manevra Komutanı Orgeneral İzzettin Çalışlar'ı kabul ederek ordu manevralarından memnun olduklarını ifade etmesi.

 

11 Ekim 1938 – Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'in Atatürk'ü ziyareti ve 30 dakika yanında kalışı.

 

11 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Afet (İnan)'ı, daha sonra Sabiha Gökçen'i kabulü.

 

11 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Başbakan Celâl Bayar, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ve Salih Bozok'u beraber kabulü ve 45 dakika görüşmesi.