Tarihte bugün Atatürk

 

11 HAZİRAN

 

11 Haziran 1913 – Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu ölümü. 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Darbe ile sadrazamlığa getirilen Mahmut Şevket Paşa, ittihat ve terakki muhaliflerinin düzenlediği suikast sonucu öldürüldü.

 

11 Haziran 1915 – İngilizlerin, Bombasırtı siperlerine 7 Haziran'dan sonraki ikinci taarruzu, ancak ağır kayıplar vererek yine çekilmek zorunda kalmaları. [Kocatürk]

 

11 Haziran 1917 – Atatürk'ün, Sekerat'tan hareketle Mahmutlu'ya gelişi, cepheye geçerek 126. ve 34. Alayları denetlemesi, bu alaylara ait mevzilerde incelemelerde bulunması, daha sonra -Mahmutlu üzerinden- Sekerat'a dönüşü.

 

11 Haziran 1919 – Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. (Mustafa Kemal Anadolu'daki durumu ve çağrılmada ısrar edilmesi halinde, sine-i millete döneceğini padişaha 11 Haziran tarihli bir telle özetle şu şekilde bildirdi: "… Bugünkü tehlikeli durumdan, ülkenin bölünmesi ve yabancı baskılarından ancak millî ve kutsal kudretin haykırışı kurtarabilir. Her taraf bu görüşte birleşmiştir. İstanbul'dan ayrılırken, üzücü İzmir olayları ertesinde, saraya çevrilmiş düşman gemilerinin toplarını göstererek "milletin bu durumdan hem kendini ve hem de sizi kurtarabileceğini" söylemiştiniz. Bu gönül dileğinizden doğan ilham ile görevime devam ediyorum… Bu bir aylık dönemde Anadolu'nun bütün vilâyet ve kazalarını, bütün kumandan ve memurları "Hissiyat ve icraatına vukuf ve nüfuz hasıl ettim ve anladım ki millet baştan aşağı uyanıktır. Devlet ve milletin bağımsızlığını, Saltanat ve Hilafetin haklarını teyit için azimli ve inançlıdır." dedikten sonra İstanbul çevresinin kokuşmaya elverişli ahlakından yararlanmasını bilen yabancıların devlete hizmet edenleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek kendisinin geri çağrıldığını, ancak Ali ihsan ve Y. Şevki Paşaların akıbetine uğramamak için dönmeyeceğini, zorlanırsa istifa ederek, sine-i millet‟e kalarak vatani görevine daha açık bir şekilde, millet bağımsızlığına kavuşuncaya kadar devam edeceğini, bildirdi.)

 

11 Haziran 1919 – Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın, neden İstanbul'a çağrıldığını -gizli olarak- soran Atatürk'e cevabı: "Kıymetli bir generalin Anadolu'da seyahati kamuoyuna iyi bir tesir yapmayacağı cihetle İngilizlerin kendisini istediği…"

 

11 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Havza'dan Kâzım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "…Hükümet, aldatarak İstanbul'a getirtmek plânını izlediğinden ben de mümkün olduğu kadar zaman kazanmak ve karargâhımı memleket içerisine sokmak için aynı usulde mukabele ve yazışma yapmaktayım." (11 Haziran'da 4 tümenli 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e amacının "Milletin hukuk ve istiklâlini sağlama yolunda milletle beraber çalışmak" olduğunu, bu gayeyle "milletin sinesine iltica" edeceğini, bunun aynı fikir ve kanaatte bulunan arkadaşların desteğiyle mümkün olabileceğini belirterek, bu konuda görüşlerinin bildirilmesini istedi. Kâzım Karabekir 16 Haziran tarihli cevabında, Mustafa Kemal'in görüşlerine katıldığını, lüzumlu gördüğünde mıntıkasına gelmesinden memnun olacağını bildirdi.)

 

11 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın kendisini İstanbul'a çağıran 8.6.1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Davet sebebinin lütfen açıklanmasını rica ederim." [Kocatürk]

 

11 Haziran 1919 – Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.

 

11 Haziran 1920 – Atatürk'ün, Bolu-Düzce isyanını bastırmak üzere gönderdiği efelerin dönüşü nedeniyle Demirci Mehmet Efe'ye teşekkür mektubu: "Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın'ın bu doğru özlü ve fedakâr evlâtları Bolu-Düzce yöresinde memleketimizi düşmanların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca, fedakârane ortadan kaldırdılar ve vatanımıza büyük hizmetler yaptılar. Allah iki cihanda aziz etsin!"

 

11 Haziran 1920 – Cemal Paşa'nın, Moskova'dan Atatürk'e mektubu: "Benim Türkistan, Afganistan ve Hindistan dahilinde faaliyet göstermem Rusya hükümeti tarafından derhal kabul olundu. Ben o taraflarda, Halil (Kut) Paşa da İran taraflarında faaliyet göstererek zulüm ve istibdat altında asırlardan beri yaşamakta olan doğu milletlerini İngiliz istibdadından ve zulmünden kurtarmaya çalışacağız." [Kocatürk]

 

11 Haziran 1922 – Yunan ordusu başkomutanı General Hacıanesti, Afyon'a geldi.

 

11 Haziran 1926 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi nedeniyle gönderdiği telgrafa cevabı: "…Her toplantı yılı memlekete feyiz ve mutluluk temin eden Meclisinize teşek¬kür ve saygılarımın arzını dilerim."

 

11 Haziran 1926 – Atatürk'ün, Bursa'da küçük gezintiler yapması.

 

11 Haziran 1928 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Avrupa'dan dönen Türkiye iş Bankası Genel Müdürü Celâl (Bayar) Bey'i kabulü.

 

11 Haziran 1929 – Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.

 

11 Haziran 1929 – İstanbul'da hayat pahalılığı 1914'ten 1929'a 16 kat arttı.

 

11 Haziran 1929 – Atatürk'ün, Basın Cemiyeti Genel Kurulu'nun saygı telgrafına cevabı: "Genel Kurul toplantısı münasebetiyle hakkımda gösterilen hislere teşekkür ederim."

 

11 Haziran 1929 – 1505 sayılı kanunla doğu illerinden hükümete "arazi istimlak hakkı" tanındı. (1515 sayılı kanunla da geniş uygulama hakkı ve yetkisi verildi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

11 Haziran 1930 – TC Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı, Maliye Bakanlığı'ndan alınarak Merkez Bankası'na verildi.

 

11 Haziran 1930 – Cumhuriyet Yönetiminin, banknot ihracı imtiyazının, kurulacak bir milli bankaya verilmesi konusundaki kararlılığı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisince 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması kabul edilmiştir. Banka, gerekli hazırlıklar tamamlanarak 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve banknot ihracı imtiyazı münhasıran Merkez Bankasına verilmiştir.

 

11 Haziran 1930 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

 

11 Haziran 1930 – Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul'da halk arasında dolaştı.

 

11 Haziran 1931 – Merkez bankası 11 Haziran tarihinde 1715 sayılı kanunla kuruldu. (Kanun 30 Haziran 1930'da resmi gazetede yayınlandı. Banka 3 Ekim 1931'de bağımsız ve anonim bir şirket olarak faaliyete başladı.)

 

11 Haziran 1932 – Atatürk'ün, Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü ve görüşmesi.

 

11 Haziran 1932 – Atatürk'ün gece, Ankara Halkevi'nde Aka Gündüz'ün yazdığı "Mavi Yıldırım" adlı oyunu seyretmesi.

 

11 Haziran 1933 – Atatürk'ün, Afgan Kralı Nadir Han'a kardeşinin ölümü sebebiyle başsağlığı telgrafı.

 

11 Haziran 1933 – "Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü Kutlama Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi.

 

11 Haziran 1933 – T.B.M.M'de "Belediyeler Bankası Kanunu" kabul edildi.

 

11 Haziran 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ni ziyareti.

 

11 Haziran 1937 – Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını açıkladı. Atatürk, kendi tasarrufunda bulunan bütün çiftlikleri, tesisleri, demirbaşları ve hayvanlarıyla devlete bağışladı. Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada çiftliklerini, içindeki bütün gayri menkulleriyle birlikte milletine bağışladığını açıkladı.

 

11 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Trabzon'da otomobille şehri gezmesi, Vilâyet Konağı'nı, Halkevi'ni, Parti Merkezi'ni, Belediye'yi, Komutanlığı ziyaretleri ve halkın gösterdiği büyük sevgi nedeniyle Başbakan İsmet İnönü'ye telgrafı: "…Bu kadar saygı ve bağlılık ifade eden millî heyecan karşısında bir naçiz kalbin durmaması, yine o millî heyecanın verdiği kuvvet sayesinde ancak mümkün olabilmiştir!"

 

11 Haziran 1937 -Trabzon'dan başbakanlığa resmi yazı gönderdi, sahibi olduğu tüm taşınmazları Hazine'ye bağışladı. (Kaynak: Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal)

 

11 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Başbakanlığa, bütün çiftliklerini ve mallarını hazineye bağışladığını bildiren telgrafı: "…Kullanma yetkim altındaki bu çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanları ve demirbaşları ile beraber, hazineye hediye ediyorum. Gereken kanunî işlemin yapılmasını dilerim." (Resmî işlemler 11 Mayıs 1938 günü tamamlanarak Atatürk tarafından imzalanmıştır).

 

11 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Trabzon'da gece şerefine verilen gardenparti'de bulunuşu. [Kocatürk]

 

11 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelen Başbakan Celâl Bayar'ı Savarona yatında kabulü.