Tarihte bugün Atatürk

 

11 OCAK

 

11 Ocak 1905 – Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden üç yıllık notlarının toplamına göre beşinci olarak mezun oluşu ve merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmesi. (Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olarak yeminini 08 Teşrinievvel 1320 (Hicrî 11 Şaban 1322, Miladi 21 Ekim 1904) cuma günü etmiştir.)

 

11 Ocak 1905 – Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. "1905 – Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur." (Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmesi: 5 Şubat 1905)

 

11 Ocak 1905 – Mustafa Kemal 29 Kanunuevvel 1320 yani 11 Ocak 1905 Çarşamba günü "Erkânıharbiye yüzbaşılığı ile mektepten neşet ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5'inci Orduya memur buyrulmuştur."

 

11 Ocak 1905 – Atatürk, Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir, istibdat dönemi idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimî oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde, istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu şüphe çekerek kısa bir süre İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra Suriye bölgesine, Şam'a atandı. Kâzım Özalp hatıralarında, Atatürk'ün tutuklanma sebebini şöyle açıklamaktadır: "Atatürk, Harp Akademisi'nin üçüncü sınıfında iken arkadaşları arasında bir yardım sandığı kurdular. Arkadaşlarından ihtiyacı olanlara az bir faizle sandıktan para verirlerdi. Sınıflarından bir hafiye, menfaat temin etmek amacıyla Jön Türkler'e yardım için bir sandık kurulduğunu jurnal etmiş. Hemen tahkikat başladı. Sandık dağıtıldı. Bu esnada Atatürk, öğrenimini bitirmiş, kurmay yüzbaşı olmuştu. Bu sandık işinde önayak olduğu zannıyla Harbiye Nezareti'nde Bekir Ağa Bölüğü'ne götürüldü ve oradan 5. Ordu'ya atama ile Şam'a gönderildi." [Kocatürk]

 

11 Ocak 1914 – Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliği'ne ilâveten Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi. [Kocatürk] "11 Ocak 1914 Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur."

 

11 Ocak 1916 – İngiliz ve Fransızların Gelibolu'dan çekileceklerini anlayan Ruslar o bölgedeki güçler doğuya gelmeden sonuç almak maksadıyla saldırıya geçmişlerdir. III. Ordunun tuttuğu cephe 11 Ocak 1916‟da yarılır.

 

11 Ocak 1920 – Konya'da miting yapıldı. Konya'da Alaaddin Tepesi'nde toplanan 15 bin kişi işgallere son verilmesini, özgürlük ve adalet özlemlerini dile getiren bir gösteri yaptı.

 

11 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve basına, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un İstanbul ve Boğazlarla ilgili düşüncelerini protesto eden telgrafı.

 

11 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, Heyet-i Temsiliye'nin gözetimi altında yayımlanmaya başlayan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine abone kaydedilmeleri hakkında genelgesi. [Kocatürk]

 

11 Ocak 1921 – Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları.

 

11 Ocak 1921 – Yunan birlikleri, saldırının bittiğine karar verip, geri çekilmeye başladı. Takipten kurtulan Yunanlılar İnönü mevzilerinin gerilerine çekildi.

 

11 Ocak 1921 – Atatürk'ün, I. İnönü Zaferi münasebetiyle Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Bey'e tebrik telgrafı: "…Bu muvaffakiyetin, mukaddes topraklarımızı düşman istilâsından tamamen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'tan diler ve bu kutlamanın umum Batı Ordusu er ve subaylarına iletilmesini rica ederim." [Kocatürk]

 

11-13 Ocak 1921 – İzzettin Paşa'nın düşmanla savaşıp akşam gün batarken karşı taarruzla asileri yenmesi ve fakat Reşit Paşa'nın seyirci kalmak (takip ettirmemek, takibi bir sonraki güne bırakmak) suretiyle Yunan safında savaşan hain Ethem ve kuvvetlerinin çekilmesine elverişli durum yaratması. (Refet Paşa süvarilere takip emrini bir gün sonra 14 Ocak tarihinde verdi. Tüm süvariler Derviş Bey (kolordu Komutanı) emrinde 22 Ocak'a kadar Ethem'e sayısız darbe indirdi. Sonunda Ethem kuvvetleri teslim alındı ancak Ethem, kardeşleri reşit ve Tevfik yine kaçıp Yunanlılara sığınmayı başardı.) (Nutuk)

 

11 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Ankara'da "Entransigeant" gazetesi muhabirine demeci: "Türk barış şartları, Misak-ı Millî'nin ilân günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihana malûmdur."

 

11 Ocak 1924 – İtalya Lozan'ı onayladı.

 

11 Ocak 1925 – Atatürk Konya Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu) Müsameresinde

 

11 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Birinci İnönü Zaferi'nin 4. yıldönümü nedeniyle Konya'da Alâeddin Tepesi'nde yapılan törende konuşması: "…Birinci İnönü Meydan Muharebesi, İnkılâp Tarihimizin çok önemli, çok verimli bir sayfasıdır. Bizden sonrakiler ve bütün cihan bu sayfayı mütalâa ve tetkik ettikçe Türk inkılâbı'nı yapan bugünkü Türk ordusunu ve bu orduyu sinesinden çıkaran bugünkü Türk topluluğunu elbette saygıyla anacak ve takdir edecektir!"

 

11 Ocak 1929 – Arap harfleriyle yazılmış eserleri çevirmek amacıyla Dil Encümeni'ne dahil bir komisyon kuruldu.

 

11 Ocak 1930 – Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Basımevi'ni ziyareti ve burada 2 saat kadar süren incelemeleri.

 

11 Ocak 1931 – Atatürk'ün, Ankara'da "Gazi Öğretmen Okulu"nu ziyareti, derslere girerek incelemelerde bulunması. Atatürk Ankara Gazi Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)'nde

 

11 Ocak 1932 – Atatürk'ün, Çankaya'da saat 13.30'da İsmet Paşa'yı kabulü.

 

11 Ocak 1932 – Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.

 

11 Ocak 1933 – Atatürk'ün, saat 14.00'de İsmet Paşa'nın köşküne gelişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi.

 

11 Ocak 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra Genel Sekreterlik binasına gidişi, daha sonra otomobille Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapmasını takiben Çankaya'ya dönüşü.

 

11 Ocak 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Hava Alanı'na, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.