Tarihte bugün Atatürk

 

12 NİSAN

 

12 Nisan 1912 – Atatürk'ün, Derne'den, Selanik'te bulunan Binbaşı Behiç (Erkin) Bey'e -İtalyan kuvvetleri karşısında 3 Mart 1912 günü kazanılan başarı hakkında- mektubu. [Kocatürk]

 

12 Nisan 1916 – Atatürk'ün, öğleden sonra Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 17. Alay'ın 3. Taburunu denetlemesi, daha sonra Diyarbakır Hükümet Konağı'na gidip Vali Vekili Bedri Bey'le erzak ve taşıma araçları hakkında görüşmesi.

 

12 Nisan 1919 – Albay Fahrettin Bey'in (Altay), III. Kolordu Komutanlığına atanması.

 

12 Nisan 1920 – Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.

 

12 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Bursa'da 56. Tümen Komutanlığı'na telgrafı: "İstanbul basınının gerek posta ile ve gerek satıcılar için elden Bursa'ya gelenlerinin askerî kontroldan geçilerek sakıncalı olanların girişinin önlenmesi."

 

12 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Bursa'da 56. Tümen Komutanlığı'na telgrafı: "Orada ele geçirilebilecek İstanbul ve yabancı basınından birer nüshanın Heyet-i Temsiliye'ye gönderilmesi." [Kocatürk]

 

12 Nisan 1921 – Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimine karşı "İnsanlık alemine beyannamesi." Atatürk'ün, Yunan ordusunun Anadolu'daki zulümlerini protesto etmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına insanlık âlemine bildirisi: "…Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, bu faciaları bütün insanlığın ders alıcı bilgisine arz eder ve bedbaht vatan parçalarımıza ve namus ve bağımsızlığını savunma gibi mukaddes bir görevi yerine getirmekte olan milletimize lâyık görülen bu zulümleri uygarlık âlemi önünde üzüntü ile protesto ederim."

 

12 Nisan 1921 – Atatürk'ün, 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin (Altay) Bey'e II. İnönü Zaferi'nden sonra düşmanı takipte gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik telgrafı.

 

12 Nisan 1921 – Atatürk'ün, II. İnönü Zaferi'nden sonra düşmanı takipte gösterdiği başarı sebebiyle Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa'ya tebrik telgrafı.

 

12 Nisan 1921 – II. İnönü muharebesinden sonra Yunan ordusunun Uşak grubu geri çekilmeye başladı. Refet Paşa 7 Nisan'da düşmanın Aslıhanlar mevkiindeki bir alayına, 3 piyade tümeni ve bir taburla taarruz etti. Ancak Yunanlılar taarruzu durdurdu ve kazandığı zamanda takviye aldı. 12 Nisan günü Türk ordusu başarı sağlayamadı ve çokça zaiyat verdi. Düşman Dumlupınar mevzilerine yerleşti. Türk kuvvetleri ise Dumlupınar'ın 10 kilometre kuzeydoğusunda Aydemir-Çalköy-Selkisaray hattına çekildi. (Güvenini yitiren Refet Paşa'nın güney cephesi birlikleri de bu andan sonra Batı cephesine bağlandı ve İsmet İnönü Paşa komutasına geçti. (Refet Paşa da Ankara'ya döndürüldü.) (Nutuk)

 

12 Nisan 1921 – Anadolu'daki Yunan mezalimi karşısında Mustafa Kemal Paşa, 12 Nisan 1921'de "İnsanlık ve Medeniyet Âlemine" bir bildiri yayımlayarak bu vahşeti kınadı.

 

12 Nisan 1921 – Atatürk'ün, Sovyet Hükûmeti'nin Yunanlıların yaptığı katliamlardan kurtulabilenlere verilmek üzere Hilâliahmer (Kızılay)'e otuz bin altın ruble bağışta bulunması nedeniyle Sovyet Elçisi Budu Medivani'ye teşekkür yazısı: "…Ana toprağını savunan milletimizin idare ettiği bu harbe gösterdiğiniz ilgiden dolayı bilhassa pek bahtiyarım. Yunanlıların kaçarak geri çekilmeleri esnasında yaptıkları hasar ve zulümler, insanlığın vicdanını isyan ettirecek niteliktedir."

 

12 Nisan 1921 – Atatürk'ün, II. İnönü Zaferi'ni kutlayan Afgan Elçisi Ahmet Han'ın telgrafına teşekkür cevabı. [Kocatürk]

 

12 Nisan 1921 - Mehmet Emin (Yurdakul) ile Yusuf Akçura Ankara'ya geldi.

 

12 Nisan 1922 – Atatürk'ün, Ilgın'da süvari manevralarını izlemesi.

 

12 Nisan 1922 – Cemal Paşa'nın, Münih'ten Atatürk'e mektubu: "…Enver'in iki sene içinde işlediği iki büyük ve affedilmez hata, bundan sonra onunla hiçbir noktada işbirliği yapmama imkân bırakmamıştır. …Beni bir gün memlekette ve milletin bağrında görmek hususunda belirttiğiniz arzuyla, yaralı kalbe bilseniz ne kadar çare bulucu oldunuz. Size çok, pek çok teşekkür ederim kardeşim."

 

12 Nisan 1922 - İstanbul Darülfünunu, öğrencilerin, milliyet duygularını inciten kimi müderrislerin değiştirilmesini istemeleri üzerine, geçici olarak kapatıldı.

 

12 Nisan 1923 – Atatürk'e İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nce takdim edilecek "fahrî profesörlük" diplomasının, profesörlerden Necip Asım (Yazıksız), İsmail Hakkı (İzmirli), Şemsettin (Günaltay) Beyler tarafından iletilmesinin karar altına alınması.

 

12 Nisan 1925 – Şeyh Sait ve adamları yakalandı. Ayaklanma hükümet güçleri tarafından bastırıldı.

 

12 Nisan 1929 – Yeni milli eğitim bakanı eğitimimin amacını belirtti; "Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin amacı, milli eğitim ve öğretimdeki amacı, bilinçli Cumhuriyetçi, bilinçli demokrat ev bilinçli Laik vatandaşlar yetiştirmektir." (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

12 Nisan 1929 – Cumhurbaşkanı genel sekreteri M. Tevfik Bıyıklıoğlu imzasıyla Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'a çekilen telgraf ; "Reisicumhur hazretleri Fransız hukuk fakültelerinde okutulan derslere ait kitaplarla, en kapsamlı ve geniş genel tarih kitaplarından rica etmektedir."

 

12 Nisan 1930 – Atatürk'ün, Çankaya'da İtalya Büyükelçisi Pempeo Aloisi'nin güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

12 Nisan 1931 – Türk ocağının olağanüstü kurultayı toplandı. Genel Başkan Hamdullah Suphi Bey, Atatürk'ün isteği doğrultusunda, "Türk Ocağının kapatılarak bütün haklarının partiye devredilmesinin yerinde olacağını" söyledi. Kurul ve kurultay bu öneriyi kabul etti. Kurumun tüm hak ve borçları partiye devredildi. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

12 Nisan 1932 – Atatürk'ün, saat 9.00'da Kılıç Ali Bey'in evine gelişi, daha sonra Marmara Köşkü'ne gidişi ve şehirde kısa bir gezinti yapışı.

 

12 Nisan 1934 – Atatürk'ün, İzmir'de Gazi İlkokulu'nu ziyareti ve saat 20.00'de çocuk balosunu şereflendirmesi.

 

12 Nisan 1934 – Atatürk İzmir Gazi İlk Mektebi (İlkokulu)'nde ve İzmir'de Çocuk Balosunda.

 

12 Nisan 1934 – Atatürk'ün akşam İzmir palas salonunda Hakimiyet-i Milliye çocukları için verilen baloyu şereflendirmesi.

 

12 Nisan 1937 – Şair-i âzam diye ünlenmiş Abdülhak Hamit Tarhan İstanbul'da öldü.