Tarihte bugün Atatürk

 

13 ŞUBAT

 

13 Şubat 1914 – Atatürk'ün -Bulgar ordusundaki gelişmeler hakkında- Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu 6 Aralık 1913 tarihli raporuna ek raporu.

 

13 Şubat 1914 – Londra'da elçiler konferansında Yunanistan'a Ege adaları ile ilgili kararların bildirilmesi, verilecek adalara karşılık Yunanistan'a, Güney Arnavutluk'tan çekilmesi şartının öne sürülmesi. (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

13 Şubat 1920 – Atatürk'ün, çalışma raporlarını sunan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne teşekkür yazısı: "Vatanın kurtuluşu uğrunda yapılan yüksek çalışmalarınızın yararlı olmasını ve bizlere büyük bir cesaret ümidi veren mücade¬lelerinizin art arda başarıya ulaşmasını temenni ederiz."

 

13 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine Maraş'taki Fransız ve Ermeni zulümlerini protesto etmelerini isteyen telgrafı: "…İnsanlık tarihinin sayfalarını lekeleyecek olan bu zulümlere süratle bir son verilmesi, hainane bir şekilde zorla girilen sevgili memleketimizden işgalin kaldırılması için büyük mitingler yapılmasıyla, ilgili Osmanlı makamlarına ve İstanbul'da bulunan tarafsız hükümetler elçilerine ve itilâf temsilcilerine, barış konferansına telgraflarla birbiri ardınca müracaatta bulunulması önemle rica olunur." [Kocatürk]

 

13 Şubat 1923 – Atatürk, İzmir Sanat Mektebi (Okulu)'nde. (Bölge sanat okulu)

 

13 Şubat 1923 – Atatürk'ün, İzmir'de Bölge Sanat Okulu'nu ziyareti ve okulun şeref defterine yazdıkları: "…Erişmeye mecbur bulunduğumuz düzeye, bugünkü kadar uzak kalışımızın önemli sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlığa lâyık olduğu derece önem verilmemiş olmasıdır."

 

13 Şubat 1924 – Atatürk'ün, akşam İsmet Paşa'ya beraber -harp oyunları nedeniyle- İzmir'e gelen komutanlar (Fevzi Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa vb.)'ı istasyonda karşılaması ve komutanlarla beraber Göztepe'deki köşke dönüşü.

 

13 Şubat 1924 - İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

13 Şubat 1925 – Doğu'da Genç ilçesine bağlı Piran'da Şeyh Sait ayaklanması başladı. (Kesin olarak bastırılışı: 31 Mayıs) Doğu'da Ergani'nin Piran köyünde, haklarında eşkıya oldukları için tutuklama kararı olan köylülerin jandarmaya teslim olmayıp, ateş açmaları üzerine Şeyh Sait Ayaklanması başladı.

 

13 Şubat – 31 Mayıs 1925 – Şeyh Sait İsyanı .(14 Nisan 1925 tarihinde Şeyh Sait İran'a kaçarken Varto civarında yakalandı. Seyit Abdülkadir'de İstanbul'da daha önce yakalanmıştı. Bu isyan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük isyandır. 3000 kişiden fazla isyancı vardır. İstiklal mahkemesi Seyit Abdülkadir ve Şeyh Sait'le birlikte 47 kişiye idam cezası vermiştir. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

13 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Malatya'ya gelişi, şehirde ziyaretleri ve Türkocağı'nda konuşması: "…Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha önemli bir güvenlik silâhıdır. Demiryolları, Türk milletinin refah ve uygarlık yollarıdır!"

 

13 Şubat 1934 – Atatürk'ün, akşam Anadolu Kulübü'ne gelişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

13 Şubat 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Süleymaniye yöresinde bir gezinti yapması, Beyoğlu yoluyla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

13 Şubat 1937 – Atatürk'ün doğduğu evin anahtarlarının, Selanik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'na teslimi. (Selanik T.C. Konsolosluğu Arşivi). Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev Selanik Belediyesi'nce satın alınarak Atatürk'ün buyruğuna verildi.

 

13 Şubat 1937 – Anayasanın 74 ncü maddesine şu fıkra eklendi; "Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti özel kanunlarla tayin edilir." (1934-1938 yılları arasında 90 bin aileye 3 milyon dönüm toprak dağıtıldı. 1923 – 1938 tarihleri arası bu rakam toplam 246.431 aileye, ve 9.983.750 dekar rakamına ulaştı.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)