Tarihte bugün Atatürk

 

19 MART

 

19 Mart 1913 – 15 Haziran 1914 – Osmanlı devletinin siyasi ve ekonomik olarak bölüşülmesine dair ikili veya çok taraflı görüşme ve anlaşmaların sayısı: 13'tür. (Sonuncusu 15 Haziran 1914 tarihinde imzalanan İngiliz – Alman anlaşmasıdır.) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

19 Mart 1915 – Atatürk'ün sabah, Maydos (Ecebat)'tan 19. Tümen birliklerine emri: "…Türlü kaynaklardan gelen bilgilerde, düşmanın çıkarma için hazırlıklarda bulunduğu anlaşılmaktadır. …Birlikler, kendi bölgelerinin savunma tertibatını bir an önce bitirmelidir."

 

19 Mart 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah saat 9.30'de otomobille Mamure'den İslâhiye'ye hareketi, saat 11.30'da İslâhiye'ye gelişi, İslâhiye'den saat 13.10'de trenle hareketi, akşam saat 21.30'da Halep'e gelişi ve Halep Valisi Abdülhalik (Renda) Bey tarafından karşılanışı.

 

19 Mart 1917 – "19 Mart 1917 Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır."

 

19 Mart 1917 – Mustafa Kemal'e Doğu cephesindeki üstün hizmetlerinden dolayı bir yıl, Bitlis bölgesindeki hizmetlerinden dolayı ayrıca bir yıl olmak üzere toplam iki yıl kıdem verilmesi.

 

19 Mart 1919 - İzmirli bir heyet, padişahla görüştü.

 

19 Mart 1919 - İzmir Müdafa-i Hukuk kongresi toplandı.

 

19 Mart 1919 - Mustafa Kemal Erzurum'a, örgütlenmeyi anlatan bir mektup gönderdi.

 

19 Mart 1920 – Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunuldu. Ankara'da fevkalade selahiyeti haiz bir Millet meclisi'nin toplanması hakkında Vilayetlere tebliğ.

 

19 Mart 1920 – Mustafa Kemal, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile illere ve komutanlıklara bildirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın vilayetlere, livada ve kolordu komutanlarına genelgesi: "Ankara'da toplanacak fevkalade selahiyete haiz bir meclis için acele seçim yapılması."

 

19 Mart 1920 – Atatürk'ün, Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla acele seçim yapılması için vilâyetlere, mutasarrıflıklara ve kolordu komutanlarına bildirisi: "Ankara'da olağanüstü yetkiye sahip bir meclis, millet işlerini yönetmek ve denetlemek üzere toplanacaktır!" [Kocatürk]

 

19 Mart 1920 – Harbiye Nazırı Fevzi Paşa (Çakmak), yayınladığı bir bildiride işgalin antlaşmalara uygun olduğunu söyleyerek Anadolu'daki birliklerin Yusuf İzzet Paşa'ya bağlı olduğunu, ancak ondan emir alabileceğini dile getirdi.

 

19 Mart 1920 – İsmet Bey (İnönü) Ankara'ya geçmek için hareket etti.

 

19 Mart 1920 – Ankara'ya gelen, dağıtılan mebusan meclisi meclis başkanı Celaleddin Arif Bey için Ankara'da büyük bir karşılama düzenlendi. (İsmet İnönü'de gelen heyet içerisindeydi.)

 

19 Mart 1920 – Mustafa Kemal'in seçim bildirgesi yayınlandı. (Her sancaktan beşer mebus seçilecek, dağıtılan eski mebuslar meclisinin mebusları doğal üye sayılacaktı.)

 

19 Mart 1920 – Mustafa Kemal Paşa'nın Heyet-i Temsiliye adına 'Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanmasını sağlama konusunda milli ve vatani göreve ait' kararı ve bunun uygulanmasına dair esasları içeren bildiri yayınlaması; "Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacak, her sancaktan beşer temsilci gönderilecek, vekil seçimine dileyen herkes aday olabilecek, seçim tutanaklarının bir sureti meclise gönderilecek, seçimler, vekiller 15 gün içinde Ankara'da olacak şekilde süratle tamamlanacak, seçilen üyeler emir beklemeksizin yola çıkacaktır…"(Nutuk)

 

19/20 Mart 1920 – Atatürk'ün, Bandırma'da 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya telgrafı: "…Mümkünse İngilizlerden birkaç rehin subay almamız lâzımdır." [Kocatürk]

 

19 Mart 1923 – Atatürk'ün Tarsus'ta Mektep (Okul) Ziyaretleri.

 

19 Mart 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Tarsus'tan Konya'ya hareketi.

 

19 Mart 1927 – Atatürk'ün, Türkocağı Ankara şubesinin yıllık toplantısı nedeniyle kendisine gönderilen saygı telgrafına teşekkür mektubu.

 

19 Mart 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'in evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra Çankaya'ya dönüşü.

 

19 Mart 1933 – Atatürk'ün, orduya hitaben Fahrettin (Altay) Paşa'ya –onun ağzından- bir söylev dikte etmesi: "…Silâhlarımızı büyük Türk ulusunu ezmek isteyenlerin gözlerine doğrultalım. Bunda amaç, düşman olsun. Bu amaca giden kurşun, Türk'ün ülkü kurşunudur!"

 

19 Mart 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Vali başkanlığındaki Edirne Heyeti'ni kabulü ve kendisine, Edirneliler adına hediye edilen Sarayiçi Çiftliği tapu senedinin takdimi.

 

19 Mart 1936 – Atatürk'ün, günü Çankaya'da çalışmakla geçirmesi.