Tarihte bugün Atatürk

 

22 EKİM

 

22 Ekim 1918 – İsmet Paşa'nın Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra tıpkı Mustafa kemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa gibi Ahmet İzzet Paşa'nın davetine uyarak İstanbul'a gelmesi.

 

20 – 22 Ekim 1919 – Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Heyet-i Temsîliye arasında Amasya görüşmesi yapılması ve bir an önce seçim yapılarak Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına karar verilmesi. (Misak-ı Milli, Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

20-22 Ekim 1919 – Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.( Mustafa Kemal'in, Amasya'da beraberinde Rauf ve Bekir Sami Beyler olmak üzere İstanbul Hükûmetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması (Amasya Mülakatı)).

 

22 Ekim 1919 – Amasya Görüşmeleri (Amasya Mülakatı)'nin sona ermesi. (Amasya görüşmelerinin sona ermesi ve 5 adet protokol düzenlenerek imzalanması.)

 

22 Ekim 1919 – Amasya görüşmelerinin (Amasya Mülakatı) gizli olan 4 ve 5nci protokollerinin hazırlanması. (Dördüncü (imzasız) protokol; ordudan atılan subaylar, Malta'ya sürülenler, Ermeni zulmüne ortak olanlar, üst düzey bazı yetersiz müdürler, İngiliz Muhipler cemiyetinin zararlı faaliyet ve yayınları, Kuvayi Milli Aydın yapılanmasının maddi olarak desteklenmesi, milli davaya katılan kamu görevlilerinin yerlerinden ayrılmaması, tayin ettirilmemesi, Batı Trakya'da göçmenlerin taşınmalarının sağlanması, Acemi Sadun Paşa ve adamlarının desteklenmesi konularını kapsıyordu. Beşinci protokol ise; barış Konferansına gidebilecek şahıs isimlerinden ibaretti.) (Nutuk)

 

22 Ekim 1919 – Amasya görüşmeleri ikinci protokolün teşkil ve tespiti. (İkinci protokol; her iki tarafın saltanat ve hilafet hakkındaki güvencelerini ve Sivas kongresi kararlarının irdelenmesini esas alan protokoldür.) (Nutuk)

 

22 Ekim 1919 – Amasya görüşmeleri üçüncü protokol tanzimi. (Üçüncü protokol; Heyet-i temsiliye'nin yeni vekil seçilecek isimleri belirlemede sakıncalı olanların tespitinde yetkili kılınması ve heyeti temsiliye'nin her türlü yardım sağlaması konularına aitti. ) (Nutuk)

 

22 Ekim 1920 – Atatürk'ün, Çiçerin'in 2 Temmuz 1920 tarihli mektubuna cevabı.

 

22 Ekim 1920 – Fransızlar Antep'i bombalamaya devam etti. Antep direndi. Ancak açlık vardı. Kadınlar hayvan leşlerinden yemek yapmak zorunda kaldı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

22 Ekim 1922 – Refet Paşa ile Müttefik generalleri arasında Doğu Trakya'nın teslim edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

 

22 Ekim 1924 – Ziya Gökalp'ın yakın dostlarından Profesör Halim Sabit ve Doktor M. Zekeriya Beylerin -müşterek imza ile- Atatürk'e telgrafı: "Ölüm yatağında bulunan Ziya Gökalp Bey'e yüksek telgraflarınızı okuduk. Çok duygulandı, içinde minnet okunan ve günlerden beri gülmeyen gözlerinde bir minnet şulesi parıldadı. Bize aynen şu cümleleri yazdırdı: Teşekkürlerimi yazınız. Ölürken, beni hatırladığı için minnettarım. Gazi Paşa ve Lâtife Hanım'a ithaf ederek yazdığım Türk Medeniyeti Tarihi eserimi bastıramadan ölüyorum. Çocuklarıma babalık vazifemi yapamadım. Onları milletime ve Halaskarımıza bırakıyorum' dedi ve sözünü bitiremedi. O dakikadan beri muntazam söz söyleyemediği için son vasiyeti hükmünde olan bu ifadesini, hakkında gösterilen samimî alâkadan cesaret alarak Halaskarımıza arzı vicdan borcu bildik." [Kocatürk]

 

22 Ekim 1925 – Atatürk'ün, trenle Ankara'ya dönüşü.

 

22 Ekim 1926 – Doğu vilayetlerinde sıkıyönetim l yıl daha uzatıldı.

 

22 Ekim 1929 – Atatürk'ün, Ankara'da Türkiye İş Bankası'nı ziyareti ve binayı gezişi.

 

22 Ekim 1932 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ertuğrul yatı ile Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.

 

22 Ekim 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra Türk Dil Kurumu'na gelişi, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne giderek akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

22 Ekim 1935 – Ankara'da, Hâkimiyet-i Milliye Meydanı'nda 50.000 kişinin iştirakiyle Atatürk'e suikast girişiminin lanetlenmesi.

 

22 Ekim 1937 – Dersim bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli'nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.

 

22 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a söyledikleri: "Gel bakalım, ne dersin; biz gittik, geldik! Bu doktorlar insana âdeta can veriyorlar!"

 

22 Ekim 1938 – Atatürk'ün, küçük Ülkü'ye kabulü ve 10 dakika görüşmesi.

 

22 Ekim 1938 – Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Atatürk'ün sağlığı hakkında bildirisi: "…Doktarların saat 20.00'de verdiği rapora göre hastalık normal seyrine dönmüştür. Günlük bildiri yayımlamaya gerek kalmamıştır."

 

22 Ekim 1938 –Günlük bildiri yayınına gerek kalmamıştır.