Tarihte bugün Atatürk

 

22 MART

 

22 Mart 1920 – Atatürk'ün, yabancı devlet temsilciliklerine, Ermenilerin doğu bölgesinde halka yaptıkları zulüm ve işkenceleri protesto eden telgrafı: "…Bu hareketleri şiddetle protesto ettiğimizin ve bu tecavüzlerin önü alınmazsa cihanın pek büyük facialar doğmasına tanık olacağının bağlı olduğunuz hükümetlere süratle ulaştırılmasını rica ederiz."[Kocatürk]

 

22 mart 1921 – Atatürk, Ankara'da Diyap ağa ile birlikte.

 

22 Mart 1921 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkezlerine seçilecek kişilerde aranacak nitelikler hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı: "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkezlerinin vatansever ve gayretli, namuslu ve halkın hürmet ve itimadını kazanmış kişilerden seçilmeleri ve bu merkez aracılığıyla halkı düzenli bir şekilde uyarmak gerekli görüldü. Bölgenizdeki örgütün siyasî emellere ve kişisel çıkarlara âlet olmaması ve zararlı akımlara mâni olacak faziletli kişilerden oluşturulması için gereken aracılığın esirgenmemesini rica ederim."

 

22 Mart 1921 – İtilaf devletleri Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine ateşkes teklifinde bulundu. (Yunanlılar hemen kabul ettiler. Milli hükümet ise konuyu mecliste tartışıp ateşkesi reddeden taraf olmamak için 5 Nisan'da onurlu ama aslında ateşkesi arzulamayan bir cevap verdi. Cevapta;  ateşkesin dört ay olmasını, bu sürede işgallerin son bulmasını, barış için sonra masaya oturulabileceğini önerdi. Elbette bu öneri kabul olmadı. Cevabı 15 Nisan'da olumsuz olarak geldi.)22 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa ateşkes olmasa bile barışın geciktirilmemesini, İzmit'te bir konferans toplanmasını teklif etti. (Bu teklifte kabul görmedi.) (Beykoz veya Venedik'te konferans yapılması düşünüldüyse de gerçekleşmedi.) (Nutuk)

 

22 Mart 1922 – Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının İstanbul – Ankara ve Yunan hükümetlerine mütareke önerisi. Paris'te toplanan İtilaf devletlerinin temsilcileri Yunanistan, İstanbul ve Ankara hükümetlerine üç ay süreli ateşkes önerisi yaptı.

 

22 Mart 1922 – Yusuf Kemal Bey Londra'dan Paris'e geldi. Burada kendisine yapılan İzzet Paşa ile görüşme önerisin reddetti.

 

22 Mart 1922 – Atatürk'ün, Akşehir'de medreseyi ve mektepleri dolaşması, Kazak köyüne gidişi, tekrar Akşehir'e dönüşü.

 

22 Mart 1922 – Atatürk Akşehir Medresesi ve Akşehir İdadisi (Lisesi)'nde.

 

22 Mart 1922 – Mustafa Kemal'in medrese ve mektepleri ziyareti. Geç vakit Kazak köyüne gitmesi, gece yarısı dönmesi.

 

22-26 Mart 1922 – Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.

 

22 Mart 1923 – Atatürk'ün, Konya'da Mevlâna Türbesi ve Dergâhı'nı ziyareti ve Dergâh'ta düzenlenen mevlevî semamı izlemesi.

 

22 Mart 1923 – Atatürk, Konya Darülhilâfetülâliyye Medresesi, Konya Darülmuallimâtı (Kız Öğretmen Okulu), Konya Sultanîsi (Erkek Lisesi) ve Konya Darülirfan Mektebi (Okulu)'nde.

 

22 Mart 1923 – "Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkabilir."

 

22 Mart 1925 – Atatürk'ün, öğleden sonra kabine toplantısına başkanlık edişi.

 

22 Mart 1926 – Memurların çalışmalarını ve özlük haklarını düzenleyen Memurin Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

22 Mart 1926 – İspirto ve alkollü içkiler üzerindeki devlet tekelini düzenleyen kanunla, maarif teşkilatı hakkındaki kanun kabul edildi.

 

22 Mart 1926 – Atatürk'ün, Zonguldak Heyeti'ni kabulü.

 

22 Mart 1931 – Atatürk, 1931'de Konya gezisinde Selçuklu eseri Alaaddin Camii, Karatay Medresesi, Sahip Ata Medresesi, cami ve türbesinin, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami'nin ve ek yapılarının harabe halde olmasından ve orduya verilmesinden çok rahatsız olur. 22 Mart 1931'de Başvekil İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta derhal bu camilerin ve ek yapılarının boşaltılıp restore edilmesini ister.

 

22 Mart 1931 – Mustafa Kemal'in Konya'da müzelerdeki eski eserleri gördükten sonra dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye telgrafı: " Memleketin her tarafında eşsiz vesikalar halinde yatmakta olan eski medeniyet eserlerinin, ilerde arkeologlarımız tarafından çıkarılıp tasnif ve korunmaları, bakımları için çok çalışılması ve arkeoloji tahsisli için yurt dışına daha fazla öğrenci gönderilmesi …"

 

22 Mart 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Büyükelçisi Suriç ve beraberindeki Sovyet dilbilimcisi iki profesörü kabul edişi.

 

22 Mart 1933 – Atatürk'ün, gece Çankaya'da yapılan kabine toplantısında bulunuşu.

 

22 Mart 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan Celâl Bayar ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı kabulü.