Tarihte bugün Atatürk

 

24 AĞUSTOS

 

24 Ağustos 1915 – Başkomutan Enver Paşa, Anafartalar Grubu bölgesini denetledi.

 

24 Ağustos 1915 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Kocaçimen bölgesinde bazı incelemeler yaptıktan sonra Başkomutanlık Genelkurmay Başkan Vekili Bronzart ve 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'le beraber, Çamlıtekke'deki Anafartalar Grubu Karargâhı'na gelişi ve kendisine harita üzerinde bilgi verilişi.

 

24 Ağustos 1916 – Atatürk'ün, Taşlıtepe'ye çıkarak 7. Tümen cephesinde incelemeler yapması, 7. Tümen Komutanı ve 20. Alay Komutanı'nın değiştirilmesi.

 

24 Ağustos 1917 – Atatürk'ün, Halep'ten İstanbul'da bulunan Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mareşal Falkenhayn'a telgrafı: "Menzil Baş Müfettişi General Kresman'ın, Gazze'nin Fetan aşireti Şeyhi Hacim ile bir sözleşme yaptığını gördüm. Bu anlaşma, amaç ve iç politika itibariyle doğru olmaktan pek uzaktır" (Atatürk, bu telgrafın bir suretini de Başkomutanlık Vekâleti'ne göndermiştir). [Kocatürk]

 

24 Ağustos 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'a gitmek üzere Erzurum'dan ayrılışı.

 

24 Ağustos 1919 – "Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" tüzüğünün, resmî işlemin tamamlanması için, Mustafa Kemal imzasıyla Erzurum Vilâyet Makamı'na verilmesi. (Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin resmen kuruluşu).

 

24 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, Erzurum'dan, Alaşehir Kongresi Başkanlığı'na telgrafı: "Alaşehir'deki toplantı, bütün doğu illeri halkı üzerinde pek samimî bir tesir uyandırmaktadır. Esasan İzmir için kalbi kan ağlayan bura halkı, bu girişime bütün ruh ve mevcudiyetiyle yardımcıdır. Hissiyatımızın adı geçen heyete iletilmesine yüksek aracılığınızı rica ederiz." [Kocatürk]

 

24 Ağustos 1919 – Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

 

24 Ağustos 1919 – Erzurum kongresince tüzük gereği seçilen Heyet-i Temsîliye teşkili. (Dernekler kanununa göre dilekçe yerine geçmek üzere Erzurum Valiliğine verilen bu tarihli yazı ile) Heyet;

 

Mustafa kemal: Eski 3ncü Ordu Müfettişi, askerlikten ayrılmış.

Rauf Bey: Eski Bahriye Nazırı

Raif Efendi: Eski Erzurum milletvekili.

İzzet Bey: Eski Trabzon Milletvekili.

Servet Bey: Eski Trabzon milletvekili.

Şeyh Fevzi Efendi: Erzincan'da nakşi şeyhi.

Bekir Sami Bey: Eski Beyrut valisi.

Sadullah Efendi: Eski Bitlis Milletvekili.

Hacı Musa Bey: Mutki aşiret Bey'i.

 

(NOT: Heyet-i Temsiliye'den; İzzet, Servet, Hacı Musa Beyler ile Sadullah Efendi hiç gelmemiş, Raif ve Şeyh Fevzi efendiler Sivas kongresine katılmışlar ama ondan sonra biri Erzurum diğeri Erzincan'a dönerek Heyet-i Temsiliye'de bulunmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas kongresinde katılan Bekir Sami Bey ise İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a gidinceye kadar bu heyetle olmuştur.

 

AYRICA: Düşman casusu olduğu halde her nasılsa Trabzon ilinde kendisi kongre temsilcisi seçtirerek gelen Ömer Fevzi Bey ve arkadaşlarının hainliği Trabzon'da ve oradan kaçıp gittikleri İstanbul'da sabit olmuştur.)(Nutuk)

 

24 Ağustos 1920 – 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı. (Bastırılması 8 Eylül 1920)

 

24 Ağustos 1920 - 24 Ağustos 1920'de yeniden topraklarımıza geçen Milli aşireti, 3000 atlı ve 1000 yaya asi ile Viranşehir'e geldi. Yalan yere aman dilemek için geldiğini söyleyerek asiler, dağınık haldeki müfrezemizi yendiler, 26 Ağustos'ta Viranşehir'i işgal ettiler., telgraf bağlantılarını kestiler. Asilerin etkisiz jale getirilmesi takviye edilen 5nci Tümen ile ancak 15 gün sonra başarılabildi. Aşiret yine güneye kaçtı. (Nutuk)

 

24 Ağustos 1920 – Ulusal harekete yardım etmek üzere İstanbul'da gizli olarak kurulan Hamza Grubunun faaliyete geçmesi.

 

24 Ağustos 1920 – Atatürk'ün, Bitlis'te Küfrevîzade Şeyh Abdülbaki Efendi'ye. girişilen mücadele hakkında halkı aydınlatmada yardımcı olmasını isteyen mektubu: "…Yakında Müslümanların, Avrupalı müstevlilerden kurtuluşu hususundaki başarı haberlerini size inşallah bildiririm." [Kocatürk]

 

24 Ağustos 1920 – Türk – Sovyet Rusya dostluk anlaşması metni Moskova'da paraf edildi. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.75.)

 

24 Ağustos 1921 – Mangal Dağı'nı koruyamayan yarbay Kenan Bey görevden alındı. Türk ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

 

24 Ağustos 1921 – Trabzon'da bir miting yapılarak, bütün milletin savaşmaya hazır olduğu dile getirildi.

 

24 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, Konya'dan otomobille tekrar Akşehir'e gidişi.

 

24 Ağustos 1922 – Başkomutanlık, Genelkurmay ve Batı Cephesi, I. Ordu'nun bulunduğu Afyon'un güneyindeki Şuhut kasabasına, 25 Ağustos'ta ise Kocatepe'nin güney batısındaki Çadırlı Ordugâh'a nakledildi.

 

24 Ağustos 1922 – Başkomutanlık ve Batı Cephesi Karargâhlarının Akşehir'den, cephe gerisinde Şuhut kasabasına nakledilmesi. Akşehir'deki karargâh, Şühut'a nakledildi.

 

24 Ağustos 1922 – "Türkiye sınırları içinde açılmış ve açılacak bölge tarım okullarının ziraat bankası tarafından yönetilmesine ilişkin " 254 sayılı kanun çıkarıldı.

 

24 Ağustos 1923 – İngilizler İstanbul'u, 24 Ağustos 1923'de terk etmeye başladı. (Terk, 2 Ekim 1923 tarihinde, 13 Kasım 1918'den 1837 gün sonra tamamlandı.)

 

24 Ağustos 1925 – Atatürk Kastamonu'da.

 

24 Ağustos 1925 – Atatürk'ün, üzerinde Mareşal üniforması olduğu halde Kastamonu Kışlası'nı ziyareti ve burada bir sözü: "Bir Türk dünyaya bedeldir!"

 

24 Ağustos 1925 – Atatürk'ün, Kastamonu Memleket Hastanesi'ni, Şehir Kitaplığı'nı, Belediye'yi ziyareti ve Belediye salonunda konuşması: "Uygarlık öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona yabancı kalanları yakar, mahveder! İçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde lâyık olduğumuz yeri bulacak, onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır." [Kocatürk]

 

24 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Üsküdar yangınında açıkta kalanlara yardım olmak üzere 5.000 lira bağışta bulunması.

 

24 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Beyi kabulü.

 

24 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan tekrar Yalova'ya gelişi.

 

24 Ağustos 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Yalova'da Baltacı Çiftliği'ne, buradan da Sakarya motoru ile Sultanhisar'a gelişi, saat 20.00'de Yalova'ya dönüşü.

 

24 Ağustos 1933 – Eski Fransız Başbakanı Herriot'un, İstanbul'dan ayrılırken Havas Ajansı muhabirine demeci: "Cumhurbaşkanı olarak Gazi Mustafa Kemal ile mülakatların en faydalısını ve en dikkate değer olanını yapmakla övünüyorum. Ciddiyeti ve zekâsının genişliği bende derin bir izlenim bıraktı. Asker, kelimenin bütün kuvvetli manasıyla bir hükümet adamı olmuştur. Gazinin eseri, çeşitli yönleri içindeki yekpareliği ile şayan-ı hayrettir. O, Türkiye'ye gerçek bir Cumhuriyet verdi. Yüzeysel görüşler ve iftiralar onun eserinin başarısını örtemez!"

 

24 Ağustos 1936 – Üçüncü Türk Dili Kurultayı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmalarına başladı. Bu kurultayda alınan karara göre Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin adı Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi.

 

24 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda "Üçüncü Türk Dil Kurultayı"nın açılış törenini ve çalışmalarını izlemesi (Kurultay, 31 Ağustos 1936 günü kapanmıştır).

 

24 Ağustos 1938 – Demiryolu Kemah'a ulaştı. İliç – Kemah demiryolu hattı hizmete açıldı.