Tarihte bugün Atatürk

 

24 KASIM

 

24 Kasım 1916 – Atatürk'ün, 23. Alay'ın 2. Tabur'unu denetlemesi, tabura bir tatbikat yaptırılması.

 

24 Kasım 1918 – Ümitlerini Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladığını belirten Vahdettin'in Daily Mail muhabirine verdiği demeç; "İngiliz milletine karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı, Kırım savaşında İngilizlerin müttefiki olan babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım… Memleketim ile Büyük Britanya arasında öteden beri mevcut dostane ilişkileri yenileyip güçlendirmek için elimden geleni yapacağım." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.144.)

 

24 Kasım 1918 – İngiliz gazeteci Ward Price Padişah Vahdettin ile görüştü. Vahdettin; "İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım."(Bu açıklamalar 6 Aralık 1918 tarihinde Daily Mail gazetesinde yayınlanmıştır.)

 

24 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne ve komutanlara, millî örgütün mahalle ve köylere kadar yayılmasını isteyen telgrafı "…Bu pek hayatî ve mühim meseleye ivedi çare bulmak, vatanın geleceğiyle ilgili olan millî örgütü, sağlam esasa dayandırmak amacıyla kolordu ve tümen komutanlarının ve askerlik dairesi başkanlarının bu mukaddes vazife ile doğrudan meşgul olmaları, bu yolda temasta bulundukları başkanlar ve mülkiye memurlarının vatansever yardımlarından azamî istifade etmeleri gereği, karar altına alınmıştır."

 

24 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazısı: "…Kuva-yi Milliye direnmesinin esası paraya bağlı olduğundan, Amasya'da Salih Paşa ile de görüşüldüğü üzere, Donanma Cemiyeti'nin 400.000 lirasının bu cepheye -Aydın cephesine- ayrılması zorunludur."

 

24 Kasım 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, milli örgütün bazı istek ve önerileri nedeniyle Atatürk'e telgrafı: "…gibi olaylar hükümete karışmaktan başka anlam taşımaz. Milletin iç işleri ve siyasî işleri kesinlikle ortaklık kabul etmez."

 

24 Kasım 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'ün 16 Kasım 1919 tarihli yazısına cevabı: "…Nezaret, Kuva-yi Milliye'ye giydirme, donatım, silâh gibi elinden gelen her türlü yardımı yapıyor ve yapacaktır."

 

24 Kasım 1920 – Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik'in Eskişehir'den Batı cephesi komutanlığına telgrafı: "Seyyar kuvvetler, ne bir tümen ne de muntazam bir kuvvet haline çevrilemez. Bendeniz bir daha bunun dışında bir işi kabul edemem."

 

24 Kasım 1921 – Fransızlar Çukurova'yı boşaltmaya başladı.

 

24 Kasım 1923 - Hindistan'daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İnönü) Paşa'ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.

 

24 Kasım 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber, İsmet (İnönü) ailesini ziyaret ederek İnönü'nün kayınvaldesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmeleri.

 

24 Kasım 1925 – Erzurum'da da şapka devrimine karşı gösteriler yapıldı. Olaylardan sonra tutuklananlardan 13 kişi idama mahkûm oldu. Erzurum'da bir ay sıkıyönetim ilan edildi.

 

24 Kasım 1927 – Ankara'da, Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı'nın açılışı. (Heinrich Krippel imzalı) Ankara Zafer Anıtı açıldı.

 

24 Kasım 1929 – Atatürk'ün, Milli Savunma Bakanlığını ziyareti.

 

24 Kasım 1929 – Atatürk, Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver ile birlikte Ankara Türk Ocağı binasının devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

 

24 Kasım 1930 – Atatürk'ün, Samsun'dan Çarşamba'ya gidişi, ilçede ziyaret ve incelemeleri, Türkocağı hatıra defterine yazdıkları: "Çarşamba Türkocağı'nda tanıdığım gençlik iftihara lâyıktır."

 

24 Kasım 1930 – Atatürk'ün, akşam Çarşamba'dan Samsun'a dönüşü.

 

24 Kasım 1934 – Ayasofya camisi Atatürk'ün emriyle 2/1589 sayılı bakanlar kurulu kararıyla müze yapıldı. (Müze 1 Şubat günü ziyarete açıldı.)

 

24 Kasım 1934 – Mustafa Kemal'e "ATATÜRK" soyadı verildiğine dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü.

 

24 Kasım 1934 – 2587 sayılı özel kanun ile Mustafa Kemal Paşa'nın adının "Kamal" (sonradan yine Kemal) ve soyadının ATATÜRK olması yasalaştı.

 

24 Kasım 1935 – Atatürk'ün, Fevzipaşa Diyarbakır demiryolu hattının açılışı nedeniyle Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'nın vatandaşların gösteri ve sevgilerini bildiren telgrafına cevabı: "Yurdumuzun demir ağlarla örülmesi sahasında kazanılan bu yeni başarı, güven ve genliğimizi artıracaktır. Bu yolda başarıların devamını dilerim."