Tarihte bugün Atatürk

 

24 OCAK

 

24 Ocak 1917 – Atatürk'ün, Diyarbakır Vali Konağı'nda bölge valileriyle toplantı yapması.

 

24 Ocak 1917 - 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'in -Atatürk'ün çağrısı üzerine- Silvan'dan Diyarbakır'a gelişi, Atatürk'le görüşmesi.

 

23/24 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine, "Merkez Heyetlerinin çekeceği telgraflardan ücret alınmayacağına dair Posta ve Telgraf Başmüdürlüklerine talimat verildiğini" bildiren yazısı: "Aksine harekete cüret edecek memurların isimlerinin Heyet-i Temsiliye'ye bildirilmesi." [Kocatürk]

 

24 Ocak 1920 – Atatürk ve Ali Fuat Paşa'nın imzası ile "Güney cephesindeki hareketler ve yapılması gereken hususlar" hakkında ilgililere genelge yayımlanması: "…Kolorduların bu direktife ve evvelce verilen plâna göre millî kuvvetleri hemen teşkil ve harekete hazır bulundurmaları lâzımdır."

 

24 Ocak 1920 – Atatürk'ün, İstanbul'da bulunan Rauf (Orbay) Bey'e telgrafı: "Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin, İstanbul'da güvenle dağıtımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, nereye ne kadar verildiğinin bildirilmesi." [Kocatürk]

 

24 Ocak 1920 – Kastamonu'da "Gençler Kulübü" açıldı.

 

24 Ocak 1920 – Mustafa Kemal, milletin haklarını koruyamayan hükümetin, güvensizlik oyu verilerek düşürülmesini, yeni hükümetin Ahmet İzzet Paşa tarafından kurulmasını istemekteydi. Meclisteki Temsil Heyeti mebusları, Meclis Başkanını seçip çalışma dönemine girdikten sonra, bu olay nedeniyle hükümetin kendiliğinden çekileceğini, dolayısıyla Sadrazamla görüşüp tehlikeyi kendisine anlatacaklarını belirterek beklenilmesini önerdiler. Nispeten yumuşatılan bu havada, Harbiye Bakanlığına, Temsil Heyetince de uygun görülen Mustafa Fevzi (ÇAKMAK) Paşa atandı. Dahiliye Bakanlığında, Anadolu'nun tepkisini çeken Damat Şerif Paşa'nın yerine, Bursa Valisi Ebubekir Hâzım (TEPEYRAN) Hariciye Bakanlığına Safa Bey getirildi. Genel Kurmay Başkanlığına ise daha sonra 16 Şubatta Şevket Turgut Paşa atandı.

 

24 Ocak 1921 – Asi Ethem ayaklanması bastırıldı.

 

24 Ocak 1921 – Fevzi Paşa, İcra Vekilleri başkanlığına getirildi. (9 Temmuz 1922'ye kadar bu görevde kaldı.) Fevzi (Çakmak) Paşa'nın, İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı'na seçilmesi (3 Mayıs 1920 günü seçilen icra Vekilleri Heyeti, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa'nın 9. maddesi gereğince, Fevzi Paşa'yı Başkan seçmişlerdir).

 

24 Ocak 1921 – Mustafa Kemal'in Sovyet misyonu sekreteri Upmal ile komünizm üzerine görüşmesi.

 

24 Ocak 1923 – Atatürk'ün, sabah, İzmir'e gitmek üzere Bursa'dan ayrılışı.

 

24 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Kütahya'da okulları ziyareti, akşama doğru trenle hareket ederek gece Afyon'a gelişi ve 23.30'da Afyon'dan Konya yönünde hareketi.

 

24 Ocak 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Keçirören'e kadar bir gezinti yapması.

 

24 Ocak 1937 – Atatürk'ün, Kurun gazetesinde Hatay davasıyla ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan üçüncü başyazısı: "…Dostlarımızın kendilerine düşen vazifeyi yapmaları pek lüzumlu olduğu inancındayız. Biz dostluğa lâyık ve lâzım olduğu kadar hürmette, hak ve menfaatlere azamî riayette kusur etmiyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ne eski Osmanlı imparatorluğu'nun bir uzantısı gözü ile bakılarak ona karşı dejenere bir politika izlendiği ve hâlâ bu sevdada yaşayan diplomatların siyasette hakim olduklarını görürsek bunun yalnız isabetsiz değil, aynı zamanda tehlikeli bir meslek olduğunu söylemekten de kendimizi alamayız." [Kocatürk]

 

24 Ocak 1938 - İzmir Telefon İşletmesi Hükümetçe satın alındı.