Tarihte bugün Atatürk

 

25 ŞUBAT

 

25 Şubat 1915 – 19. Tümenin Maydos (Eceabat)'a nakledilmesi. Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın -görülen lüzum üzerine- Maydos (Eceabat)'a nakli ve Atatürk'ün, 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi (19. Tümen'e ilâveten 9. Tümen'in 2 piyade alayı ve bazı topçu birlikleri de Maydos Bölgesi Komutanlığı emrine verilmiştir).

 

25 Şubat 1915 – Tekirdağ'daki 19 ncu Tümen Maydos'a (Eceabat) nakledildi ve Atatürk 19 ncu Tümen ve Maydos bölge Komutanlığına getirildi. (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

25 Şubat 1915 – İngiliz ve Fransız harp gemilerinden oluşan Birleşik Filo'nun, Çanakkale Boğazı'nın -19 Şubat 1915'te tahrip edilemeyen- bazı giriş tabyalarını yeniden topa tutması, karşı topçu ateşimizle bazı düşman gemilerine ağır kayıplar verdirilmesine rağmen tabyalarımızın da ağır tahribata uğraması. [Kocatürk]

 

25 Şubat 1915 – Çanakkale giriş tahkimatının tümünün tahrip edilmesi maksadıyla birleşik donanmanın saat 10.13'te başlayan ikinci büyük hazırlık taarruzu. (İlki 19 Şubat tarihindeydi.) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

25 Şubat – 18 Mart 1915 – Birleşik filo bu tarihle arası tabyalarımıza toplam 35 bombardıman gerçekleştirdi. (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

25 Şubat 1918 – Mareşal Falkenhayn'ın, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'ndan alınarak yerine Mareşal Liman von Sanders'in atanması. Liman von Sanders, İstanbul'dan hareketle 1 Mart 1918 günü Yıldırım Orduları Grubu Karargâhı'nın bulunduğu Nasıra'ya gelerek komutayı ele almıştır.

 

25 Şubat 1919 – Ali Fuat Paşa, 25 Şubat 1919'da Konya'daki 20 nci Kolordunun başına geçti, kolordusunu Ankara'ya taşıdı ve Mustafa Kemal'i beklemeye başladı.

 

25 Şubat 1920 – Atatürk'ün, bazı komutanlarla İstanbul'da Rauf (Orbay) ve İsmet (İnönü) Beylere, iç ve dış siyaset hakkında düşüncelerini açıklayan ve onlardan da görüş isteyen yazısı: "Hükümet Merkezi, milleti her vesile ile kuvvetten düşürecek yabancı tekliflerini derhal kabul ve gereğine girişmektedir. Muhaliflerin eylemli girişimlerine mâni olmak şöyle dursun, Kuva-yi Milliye'nin dağılmasına sebep olacak genelgeler yaymaktadır. …İtilâf Devletleri'nin kuvvete dayanarak yapmaları hatıra gelen menfi teklifleri karşısında Millî Meclis ile Hükümetin ne gibi tedbirler ve tertibat hazırladıklarını öğrenmeyi, davranış şeklini belirleme için gerekli görmekteyiz." [Kocatürk]

 

25 Şubat 1921 – Kızıl Ordu Tiflis'e girdi.

 

25 Şubat 1922 – Zübeyde hanımın vasiyetini yazdırması.

 

25 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Çankaya'da "Chicago Tribune" muhabirini kabulü.

 

25 Şubat 1925 – Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanun kabul edildi. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda "Dinin politikaya alet edilemeyeceği ve bu suçun da vatan hıyaneti sayılacağı"na ilişkin değişiklik yapıldı.

 

25 Şubat 1925- TBMM Şeyh Said isyanından sonra dinin siyasete alet edilmemesi hakkında bir kanun çıkardı. (Atatürk ve demokratik Türkiye, Halil İnalcık)

 

25 Şubat 1925 – TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir Kuran tefsiri ve tercümesi ile bir hadis kaynağı hazırlayıp halka dağıtmasını kararlaştırdı. (Bu iş için Diyanet'e 20.000 liralık ek bütçe verildi).

 

25 Şubat 1925 – TBMM, 25 Şubat 1925'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir Kuran tefsiri ve tercümesi ile bir hadis kaynağı hazırlayıp halka dağıtmasını kararlaştırdı. (Bu iş için Diyanet'e 20.000 liralık ek bütçe verildi).

 

25 Şubat 1925 – Atatürk'ün isteği ile II. TBMM'nde bir grup milletvekili hutbelerin Türkçeleştirilmesini gündeme getirmiş, beş kişiden oluşturulan bir komisyon 1926 yılsonunda 58 örnek hutbe ile Diyanet İşleri Başkanlığına bir "reform taslağı" sunmuştur. (Ayrıca DİB Rıfat Börekçi Kur'an ve Hadis metinlerinin nasihat kısımlarının da Türkçe okunmasını istemiştir. Bu yasal düzenleme 1928 yılında hayata geçmiştir.) (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

25 Şubat 1933 – İstanbul'da Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) Şirketi'nin Beyoğlu şubesi önünde toplanan öğrenciler şirket yönetimini, şirkette çalışan bir Türk memura Türkçe konuştuğu için işten uzaklaştırma cezası verdiği gerekçesiyle protesto etti.

 

25 Şubat 1934 – Atatürk'ün, akşamüzeri Salih (Bozok) Bey'in evine uğrayışı, daha sonra Ankara Halkevi'ni ziyareti.

 

25 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile Çanakkale'den geçerek gece İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe'ye çıkışı.

 

25 Şubat 1938 – Atatürk'ün, İsmet İnönü ile beraber İstanbul'dan Ankara'ya Gelişi.

 

25 Şubat 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yunanistan Başbakanı ve Balkan Antantı Konseyi Başkanı General Metaxas, Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç ve Romanya Dışişleri Müsteşarı Commen'i ayrı ayrı kabulü ve görüşmesi.