Tarihte bugün Atatürk

 

27 HAZİRAN

 

27 Haziran 1902 – Mustafa Kemal, Kuzguncuk'ta Ali Fuat Cebesoy'un babasının köşkünde köşke gelen Osman Nizami Paşa ile tanıştı.

 

27 Haziran 1915 – Atatürk'e, Almanya İmparatoru tarafından "Demir Haç" nişanı verilmesi. (Atatürk'e bu nişanın veriliş tarihi, A.N.M., s. 126,127 ve K.A.B.K.Ö., s. 101'de 10 Ocak 1916 olarak gösterilmiştir. Oysaki Atatürk, Madam Corinne'e gönderdiği 27 Haziran 1915 tarihli kartta "Almanya'nın Demir Haç nişanıyla ödüllendirildiğini" yazmaktadır). [Kocatürk]

 

27 Haziran 1915 – Atatürk'ün, Maydos'tan Madam Corinne'e Fransızca kartı: "İşte haberler… Daima büyük başarılarla savaşıyoruz. Ümit ederim ki, gümüş imtiyaz, altın harp liyakat madalyaları aldığımı, Almanya'nın Demir Haç nişanıyla ödüllendirildiğimi ve son defa da albaylığa yükseldiğimi duydunuz." [Kocatürk]

 

27 Haziran 1916 – Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.

 

27 Haziran 1917 – Atatürk'ün, saat 16.30'da Halep'ten Diyarbakır'a dönüşü.

 

27 Haziran 1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi. Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

 

27 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Tokat'tan Sivas'a hareketi. (Yol yaklaşık altı saat sürmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın yola çıkmadan evvel Sivas Valisine hareket ettiğini bildiren Ordu müfettişi imzalı telgrafı. NOT: Telgrafta hareket saati tamamen doğrudur ancak telgraf kasıtlı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle altı saat gecikmeli çektirilmiştir.) (Nutuk)

 

27 Haziran 1919 – Mustafa Kemal'in Sivas'a gelişi, burada yoğun sevgiyle karşılanması. (Nutuk)

 

27 Haziran 1919 – Atatürk'ün, 09.15'te Tokat'tan ayrılarak akşama doğru Sivas'a gelişi ve şehir girişinde Vali Reşit Paşa tarafından karşılanışı.

 

27 Haziran 1919 – Atatürk'ün vilâyetlere, mutasarrıflıklara ve kolordulara Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 23 Haziran 1919 tarihli genelgesi nedeniyle karşı genelgesi: "…Azlime dair bu ana kadar hiç bir emir almadım!" (Mustafa Kemal, eski içişleri Bakanının 23 Haziran tarihli genelgesini yolda öğrenince, kendisini bu göreve Padişahın atadığını, ne padişahlık makamından ne de Sadaret ve Millî Savunmadan azline dair bir emir almadığını hatırlattı. Bu durumda Ali Kemal'in bu gizli genelgesinin devlet ileri gelenleri arasında ikilik yaratacağını, millet arasında anarşiye yol açacağını belirtti. Memuriyetine padişahlık makamınca son verilmesi halinde, bu durumu başkalarından önce bizzat açıklayacağını böyle bir durumda dahi vatanın kurtuluşu için "sine-i millete bir ferdi millet olarak" hizmet edeceğini ilâve ederek, resmî sıfatı üzerinde bulunduğu sürece vereceği emirlere herkesin uyması gerektiğini, bütün askerî ve sivil yetkililere duyurdu.)

 

27 Haziran 1919 – İçişleri Bakanının millî direnmeye karşı olan davranışları, onu istifaya sürüklerken Anadolu'da sert tepkilere yol açtı. XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, millî direnmeye mani olmayı hedefleyen bu tutumu etkisizleştirmek ve Anadolu'da oluşturulan düşmana karşı direnme azmini berkitmek için, 27 Haziran'da bir genelge yayınladı. Bu genelge ile kolordu mıntıkası (Ankara, Kastamonu illeri ile Kütahya, Afyonkarahisar bağımsız sancakları, Konya ilinin Isparta ve Burdur livaları) üç bölgeye ayrılıyor ve her birinin başına sorumlu bir askerî yetkili atanıyordu. Bunlar asayişi korumak, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetleri ile vatanı savunanlara yardım etmek, içeride fesat hareketlerine ve dışarıdan gelecek işgallere karşı koymak görevini üstleniyorlardı. Bu açıkça merkezi hükümete karşı bir başkaldırma hareketiydi.

 

27 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Elaziz (Elazığ)'e geçmek üzere Sivas'ta bulunan Ali Galip Bey'i gece Kolordu Kumandanlık Dairesi'ne çağırıp konuşması: "…Askerler mert olur. Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civanmert olur. Siz cihanın kabul ettiği bu kurala istisna mı teşkil ediyorsunuz?"

 

27 Haziran 1919 – Mustafa Kemal'in 23 Haziran tarihli genelgeden haberdar olması. (Görevden alındığına dair genelge) (Nutuk)

 

27 Haziran 1919 – Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın, Atatürk'ün 22.6.1919 tarihli mektubu'na cevabı: "…Bütün tertibat ve düşüncelerinize katılıyorum." [Kocatürk]

 

27 Haziran 1920 – Adana Cephesi Komutanlığı'na Albay Selahattin Adil Bey'in atanması.

 

27 Haziran 1920 – Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.

 

27 Haziran 1920 – Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar)

 

27 Haziran 1921 – Atatürk'ün, Sovyet Elçisi Nazeranuz'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

27 Haziran 1921 – İzmir'de Yunan Savaş Meclisi toplandı. Toplantıda, Yunan ordusunun Afyon, Kütahya ve Eskişehir'e yürümesine karar verildi.

 

27 Haziran 1921 – Atatürk TBMM'nde şöyle diyordu; "Hükümetin siyaseti, yüksek meclisinizin kuruluş amacıdır. O da milli sınırlar içinde tüm milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Bu esas incelenirse, komünizmle karşıt olduğu anlaşılır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.331)

 

27 Haziran 1926 – Atatürk'ün, suikast girişimi hakkında gazete muhabirlerine demeci: "…Fikirlerini, hislerini ve girişimlerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya girişenler, mutlaka utanması gereken, akıl ve mantığın dışında hareket edenler olabilirler. Bu gibi girişimcilerin sonu daima hüsrandır!"

 

27 Haziran 1927 – TBMM'de "Umumi Müfettişlikler Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

 

27 Haziran 1931 – Arazi Vergisi Kanunu kabul edildi.

 

27 Haziran 1932 – Atatürk'ün, sabah, Çubuk kazasının kuzeyindeki Gazipaşa yaylasına gidişi, bir süre dinlendikten sonra akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

 

27 Haziran 1933 – Atatürk'ün, Ankara'da İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nü ziyareti. Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü İmtihanlarında (Sınavlarında)

 

27 Haziran 1933 – Atatürk'ün, Polonya Cumhurbaşkanlığıma yeniden seçilen İgnace Mascicki'ye kutlama telgrafı.

 

27 Haziran 1933 – Atatürk'ün gece Nuri (Conker)'in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

27 Haziran 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra İran Şahı Rıza Pehlevi ile Harp Akademisi'ni ziyareti.

 

27 Haziran 1935 – Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.

 

27 Haziran 1936 – Atatürk'ün, Florya'da öğleden sonra denize gidişi.

 

27 Haziran 1938 – Savarona yatının saat 12.55'te Büyükdere önünden hareketle saat 14.25'te Dolmabahçe önlerine gelişi.

 

27 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona yatında -Ankara'da gelen- Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.