Tarihte bugün Atatürk

 

27 MART

 

27 Mart 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne yazısı: "Bir ataşemiliterin memuriyet şerefine uygun bir yer tutabilmek ve demirbaş eşya alabilmek için Nezaret'çe para gönderilmesi." (Bu yazı üzerine Harbiye Nezareti tarafından, kiralanacak evin eşya alımında kullanılmak üzere 219 Osmanlı lirası gönderilmiştir). [Kocatürk]

 

27 Mart 1916 – Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a gelerek 16'ncı Kolordunun komutasını üzerine alması. Atatürk'ün, saat 16.00 sıralarında Diyarbakır'a gelerek göreve başlaması.

 

27 Mart 1916 – Mustafa Kemal Diyarbakır'a geldi. (12 gün süren yolculuğun ardından Mustafa Kemal, paşa (mirliva) olduğunu da Diyarbakır'da öğrendi.

 

27 Mart 1918 – Mustafa Kemal'e Afganistan Liemir-i Alanişanı verilmesi.

 

27 Mart 1920 – Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçmekte olan Celalettin Arife, bulunduğu Düzce'ye telgraf çekerek, Ankara'da toplanacak yeni meclis konusunda destek istedi. Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte olup o esnada Düzce'de bulunan son Osmanlı Meclis-i Mebusan Başkanı Celâlettin Arif Bey'e telgrafı: "…19 Mart 1919 tarihli bildiriyi inceledikten sonra yer alan esasları destekleme ve seçimlerin hızlandırılmasıyla toplantının bir an evvel temini için bu görüşümüzün sizin tarafınızdan da kısa bir bildiri şeklinde kamuoyuna şimdiden bildirilmesi ve ilânını faydalı görüyoruz."

 

27 Mart 1920 – Atatürk'ün, 14. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami (Günsav) Bey'e telgrafı: "Yusuf İzzet Paşa Hazretlerinin dahi İstanbul'la haberleşmesine müsaade edilmemesi, vatan menfaatlerinin gereğidir. Paşa'ya, vaziyetin önemini tekrar izaha çalıştık. Ümit ederiz ki, kendileri de bu noktanın nezaket ve önemini takdir edeceklerdir."

 

27 Mart 1920 – Celâlettin Arif Bey'in, Atatürk'ün 27 Mart 1920 tarihli telgrafına cevabı: "Yazınızda bildirilen 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi görmedim. Bir olağanüstü meclisin toplanması ne kadar isabetli ise de böyle bir meclisin elden geldiği kadar kanuna uygun olması lâzımdır. …Ankara'ya varışımda danıştıktan sonra bir bildiri yazmak görüşündeyim(!)" [Kocatürk]

 

27 Mart 1921 – Yunanlıların İnönü mevzilerine taarruza başlaması. Afyonkarahisar'ın Yunanlılar tarafından işgali. Afyon cephesindeki göğüs göğüse çarpışmalardan sonra Türk birlikleri geri çekildi.

 

27 Mart 1922 – Atatürk'ün, Sivrihisar (Eskişehir)'de Vekiller Heyeti ile, İtilâf Devletleri temsilcilerine verilecek cevabî notayı tespit etmesi.

 

27 Mart 1922 – Sabah Sovyet elçisi Aralov ve Azarbaycan elçisi Abilov'un özel vagonla Ankara'dan yola çıkması. (Konya'ya teftişe gelen Atatürk ile buluşacaklardı.)

 

27 Mart 1923 – Mecliste yapmış olduğu sert eleştirileriyle tanınan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey öldürüldü. Milletvekili Ali Şükrü Bey Topal Osman tarafından öldürüldü.

 

27 Mart 1923 – Trabzon vekili Ali Şükrü Bey 27 Mart tarihinde ortadan kayboldu. Daha sonraysa öldü anlaşıldı. (Cenazesi 10 Nisan 1923 tarihinde Trabzon'da toprağa verildi.) Soruşturma sonrasında cinayetin Atatürk'ün muhafızı Topal Osman tarafından işlendiği sonucuna varıldı. Muhalifler Atatürk'ü azmettirici olarak suçlamaya kalktılar. Sorgulamada savcı köşke gelerek Atatürk'ün de ifadesini aldı. Sonuçta Topal Osman ve suç ortağı Mustafa Kaptan 5'er yıl kalebentliğine mahkûm edildi. Azmettiricinin ise Rauf Orbay olduğu daha sonradan anlaşıldı.

 

27 Mart 1923 – Atatürk'e, Afgan Kralı Amanullah Han tarafından "Âliyülâlâ Nişanı" verilişi. "27 Mart 1923 tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır."

 

27 Mart 1923 – Atatürk'ün, Çankaya'da, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf (Orbay) Bey'le Dışişleri Vekili İsmet (İnönü) Paşa'yı kabulü ve görüşmesi.

 

27 Mart 1925 – Atatürk'ün, Türkocakları üyelerine söyledikleri: "Bu gibi sosyal ocaklar hep batı memleketlerinde yoğunlaşmıştır. Şimdi doğu, bu boşluğun cezasını çekmektedir. Türk Cumhuriyeti'nin inkılâbı, ocaklara dayanmaktadır."

 

27 Mart 1933 – Atatürk'ün, dil çalışmalarına gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Millî Türk Talebe Birliği'ne telgrafı: "Millî ülküye ulaştıran öz dil yolunda durmadan, şaşmaz büyük adımlarla yürümeye verdiğiniz değerden dolayı sizi överim. Yürekten sevgiler çocuklarım!"

 

27 Mart 1933 – Atatürk, Mısır sefarethanesin'de; "Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacaktır." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.91.)

 

27 Mart 1934 – Atatürk'ün, akşam Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

27 Mart 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Fransa'nın Suriye Fevkalâde Komiseri Kont de Martel ile Fransa Büyükelçisi Kammerer'i kabulü.

 

27 Mart 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Bulgaristan Elçisi Pavlof'un güven mektubunu kabulü.

 

27 Mart 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri C.H.P. Genel Sekreteri Recep Peker'in evine gidişi, dönüşte Kılıç Ali'nin evine uğrayarak Çankaya'ya dönüşü.

 

27 Mart 1936 – Atatürk'ün, gece Falih Rıfkı Atay'ın evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.