Tarihte bugün Atatürk

 

27 NİSAN

 

27 Nisan 1909 – Ayan ve Mebusan Meclislerinin müşterek toplantısında alınan karar gereğince fetva ile İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilerek yerine V. Mehmet (Reşat)'in padişah yapılması.

 

27 Nisan 1909 – Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit 31 Mart olaylarında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskısıyla tahttan indirilip Selanik'e sürülürken, yerine V. Mehmet Reşat geçti.

 

27 Nisan 1912 – Feza ve Kenan beyler, eğitimlerini tamamlayıp yurda döndükten sonra, Osmanlının ilk keşif uçakları Türk semalarında ilk kez uçtu. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

27 Nisan 1915 – 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın Atatürk'e yazısı: "Başarınızı kutlarım. Raporlarınızı Başkomutanlık Vekâleti Yüksek Makamına arz ediyorum. …Emrinize verilen 33. Alay'la birlikte düşmanı denize dökünüz! Donanmamız, bizi ateşiyle destekleyecektir. Tanrının yardımı bizimledir!"

 

27 Nisan 1915 – İngiliz birliklerinin, Arıburnu'ndan asker çıkartmaya devam etmeleri, Atatürk'ün emri ile 19. Tümen birliklerinin düşmana yeni bir taarruzu (Bugünkü taarruz ve çarpışmalarda yer yer başarılar kazanılmışsa da fazla subay ve er kaybı, askerlerdeki genel yorgunluk nedeniyle takviye zorunluğu doğmuştur. Atatürk, raporunda, son iki gündeki başarıları sonuçlandıracak olan bugünkü harekâtın bağlı kuvvetlerce iyi değerlendirilememiş olduğunu belirtmektedir. [Kocatürk]

 

27 Nisan 1915 – İngiliz denizaltı gemilerinin Marmara'da denizaltı savaşına başlamaları ve Barbaros zırhlısının bir denizaltı tarafından batırılması.

 

27 Nisan 1916 – Rusların, iki gündür devam eden taarruzlarının başarısızlığa uğraması üzerine geri çekilmeleri. Atatürk'ün, Rusların geri çekilmeleri üzerine 14. Alay cephesinden ayrılarak Güzeldere'deki ordugâha dönüşü.

 

27 Nisan 1919 – Mustafa Kemal ile Damat Ferit'in ikinci kez görüşmesi. (Sadarette)

 

27 Nisan 1920 – Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelişi. Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara'ya gelen Fevzi (Çakmak) Paşa'yı istasyonda karşılaması.

 

27 Nisan 1920 – Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak), TBMM'de bir konuşma yaptı.

 

27 Nisan 1920 – TBMM adına Padişah Vahdettin'e telgraf çekilmesi. Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Padişah Vahdettin'e telgrafı: "Millî savunmamızı, düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz, İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, özvatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe, biz mücadelemizde devam etmeye mecburuz. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti karşılığı kavuşacağımız huzur ve mutluluğa bin kere üstündür."

 

27 Nisan 1920 – Meclis Başkanlık Divanı, çoğunluğun eğilimini dikkate alarak ve Padişahın Meclis‟e karşı tepkisini azaltmak maksadıyla, 27 Nisan 1920‟ de Büyük Millet Meclisi emriyle Mustafa Kemal imzasıyla Padişaha hitaben bir telgraf gönderdi. Telgraf "İstanbul'un işgali ve bunu takip eden facialar üzerine, saltanat hukukunu, millî bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla Ankara‟da Büyük Millet Meclisi halinde toplandık" cümlesiyle başlıyor, Anadolu'nun o zamana kadar devlet için yaptığı fedakârlıklar belirtiliyor, isyan iddiası reddediliyordu.

 

27 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Fevzi (Çakmak) Paşa'nın Ankara'ya geldiğini bildiren genelgesi: "Sabık Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, milletin varlığını kurtarma yolundaki mücadelesine bundan sonra Anadolu'da katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya gelmiştir."

 

27 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlayan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne teşekkür telgrafı. [Kocatürk]

 

27 Nisan 1920 – Harbiye nazırı Fevzi Paşa Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal istasyonda karşıladı. Fevzi paşanın Anadolu hareketine katıldığı kolordulara tamim ile bildirildi.

 

27 Nisan 1920 – Fevzi (çakmak) Paşa'nın Anadolu'ya geçerek Kurtuluş savaşına katılması.

 

27 Nisan 1921 – İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

 

27 Nisan 1921 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek üzere İnebolu'ya gelen Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye, Anadolu'ya geçmesinin sakıncalı olacağını bildiren telgrafı.

 

27 Nisan 1927 – Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. "Türk Telsiz Telefon AŞ adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

 

27 Nisan 1930 – Türk Ocakları Kurultayı Ankara'da toplandı.

 

27 Nisan 1930 – Atatürk'ün Türk Ocakları VI. Kurultayı toplantısına katılması. Atatürk'ün, Ankara'da Türkocakları VI. Kurultayı'nın çalışmalarını izlemesi.

 

27 Nisan 1931 – Atatürk'ün, milletvekili seçiminin sonuçlanması nedeniyle millete bildirgesi: "…Yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımla birlikte gösterilen güvene lâyık olmak için bütün kuvvetimizi sarf edeceğimizi kamuoyuna arz ederim."

 

27 Nisan 1933 – Atatürk'ün, Razgrad olayını protesto amacıyla yapılan gençlik gösterisinin izin alınmadan yapılması nedeniyle kovuşturmaya geçilmesi üzerine, izinsiz gösteriyle ilgileri olmadığını bildiren Türk Talebe Birliği Kongresi daimî delegelerine telgrafı: "Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunlarına ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya da dikkatli olmalıdır. Cumhuriyet hükümetinin millî meselelerde vazifesini bilir olduğuna ve kanunların ve adlî kuvvetlerin adaletine emin olunuz." [Kocatürk] 27 Nisan 1933 – Adana – Fevzipaşa demiryolu hattı satın alındı.

 

27 Nisan 1934 – Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.

 

27 Nisan 1934 - Menemen-Bandırma-Manisa Demiryolu satın alındı. (27 Mayıs: Basmane – Afyon Demiryolu satın alındı

 

27 Nisan 1935 – Atatürk'ün, Ankara'da Türk Tayyare Cemiyeti Merkezi'ni ziyareti ve "Türkkuşu" üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi alışı.

 

27 Nisan 1937 – Atatürk'ün, Çankaya Köşkü'nde Irak Dışişleri Bakanı Naci Elasil şerefine verilen çay ziyafetinde bulunması.