Tarihte bugün Atatürk

 

28 MAYIS

 

28 Mayıs 1913 – Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (Osmanlı Kadınının Hakkını Savunma Derneği) 28 Mayıs 1913'te kuruldu.

 

28 Mayıs 1917 – Atatürk'ün, öğleden sonra dağ bataryalarını denetlemesi.

 

28 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgaller üzerine mitingler düzenlenmesini bildirdi.

 

28 Mayıs 1919 – Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.

 

28 Mayıs 1919 – İngilizler, İstanbul'da tutukladıkları 67 Türk politika adamını Malta'ya sürdü. İngilizlerin İstanbul'da Bekirağa Bölüğü'nde tutulan 67 siyasi tutukluyu Malta'ya sürmesi.

 

28 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Havza'dan, 3., 15. ve 20. Kolordu Komutanlıklarına yazısı: "…Milletin esaretten kurtuluşu, hâkim ve müstakil olarak topraklarımızda yaşayabilmesi ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan hukukunu ve bağımsızlığını savunmaya sevk ile mümkün olacaktır. Mülkiye memurlarının itimat edilir zevat ile el ele vererek bağımsızlığımızın savunulması yolunda gereken örgütü -şüphesiz mahrem- kurmalarını zorunlu sayıyorum. Bu husus, ihtisası dolayısıyla biz askerlerin vatanseverlik görevini gerektiriyor."

 

28 Mayıs 1919 – 20nci Kolordu Komutanının Mustafa Kemal'e cevaben "Afyon'daki 23ncü Tümenin her türlü işgale karşı koyacağını ve Konya'da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvetin hazırlanmaya çalışıldığını ancak bu kuvvetin adının ve ünvanının olmadığını" bildirmesi. (Nutuk)

 

28 Mayıs 1919 – Ayvalık'ta 600 kişilik bir Türk kuvvetinin, Yunan alayını ateşle karşılaması, Yunanlıların Anayurdu işgaline karşı Türk Milleti tarafından bu olayla silahla müdafa hareketinin ilk kez başlatılması. (Bu saldırı Yarbay Ali (Çetinkaya) ve Albay Bekir Sami Bey komutasında örgütlü bir kuvvet olarak gerçekleştirilmiştir. Kuvayi milliye kavramı ilk kez bu birlikler için kullanılmaktadır.) (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.80)

 

28 Mayıs 1919 – Yunanlılar Ayvalık'a asker çıkarınca Ali Bey direnişe geçti, silahla karşı koydu. (Bu tarihe kadar Yunanlılar hiç ateşle karşılık görmemişti. ) Ali Bey'in bu direnişi sonrası Soma, Akhisar, Salihli'de de milli cepheler oluşmaya başladı. (Nutuk)

 

28 Mayıs 1919 – Ayvalık sahillerine çıkarma yapan Yunan kuvvetlerine 172. Piyade Alay Komutanı Yarbay Ali Beyin (Çetinkaya) silahla karşı koyması.

 

28 Mayıs 1919 – Atatürk'ün İzmir, Manisa ve Aydın'ın işgali üzerine Havza'dan valilere, müstakil mutasarrıflıklara ve bazı kolordu komutanlıklarıyla Konya'da Ordu Müfettişliği'ne bildirisi: "Siyasî bütünlüğümüzün muhafazası için, millî gösterilerin daha canlı olarak belirtilmesi ve devamı gereklidir. …Büyük ve heyecanlı mitingler yapılmasıyla millî gösterilerde bulunulması ve bunun tüm memleketi kapsaması ve bütün Büyük Devletler mümessilleriyle Babıâli'ye etkili telgraflar verilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecnebilere de tesir yapılmakla beraber millî gösterilerde âdap ve sükûnetin fevkalâde korunması ve Hristiyan halka karşı bir taarruz ve nümayiş ve düşmanlık gibi tavır alınmaması zorunludur."

 

28 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın valiliklere ve mutasarrıflıklara, Erzurum'daki 15nci Kolorduya, Ankara'daki 20nci Kolorduya ve Diyarbakır'daki 13ncü Kolordu Komutanlıklarına, Konya'da Ordu müfettişliğine genelgesi; "…Yurt bütünlüğümüzün korunması için milletçe gösterilen tepkinin daha canlı ve sürekli olması gerekir. Önümüzdeki hafta büyük ve heyecanlı mitingler yapılmalıdır. Terbiye ve ağırbaşlılıkla gösteriler köylere dek yaygınlaşmalı, Babıali'ye telgraflar çekilmeli, Hristiyan halka zarar verilmemelidir." (Nutuk)

 

28 Mayıs 1919 – Yunanlıların Tire'yi işgal etmesi.

 

28 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal'in Havza'dan 3, 15 ve 20 nci kolordu komutanlarına 'doğuda işgallere karşı koyacak birlikler teşkilini ve gerekli hazırlıkların yapılmasını' emreden yazısı.

 

28 Mayıs 1920 – Taşnak Ermeni Hükümetinin Türkiye'nin doğu illerini ilhak edeceğine dair bildiri yayınlaması.

 

28 Mayıs 1920 – Osmaniye, Fransızlarca işgal edildi.

 

28 Mayıs 1926 - Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.

 

28 Mayıs 1926 – Portekiz Lozan'ı onayladı.

 

28 Mayıs 1927 "Lozan'da Akdolunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi.

 

28 Mayıs 1927 – Yüzellilikler'in vatandaşlıktan çıkarılmasına dair kanun TBMM'de kabul edildi.

 

28 Mayıs 1928 – Hükümet Millet Mektepleri açılması konusunda karar aldı. Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

 

28 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri motorla Adalar yöresinde bir gezinti yaptıktan sonra Suadiye'de Falih Rıfkı Atay'ın evine uğraması, burada bir süre dinlendikten sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

28 Mayıs 1935 – Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun'un, bir görüşme esnasında Paris Büyükelçimiz Suat Davas'a söyledikleri: "Ben Mussolini'nin siyasetini hiç beğenmiyorum; kararsız bir siyaset izlediğini zannediyorum. Gazi Mustafa Kemal emsalsiz bir asker ve dâhi bir komutan olduğu halde ne kadar barışsever; bunu takdir etmek lâzımdır, insaniyet barışa muhtaçtır; barışı her halde temin etmek zorunluğu karşısında bulunuyoruz."

 

28 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, İstanbul'da Harp Akademisi askerî tatbikatını izlemek üzere Topçu Atış Mektebi'ne gitmesi ve geceyi tatbikat sahasında geçirmesi.

 

28 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, murassa madalya alması nedeniyle Sabiha Gökçen'i Çankaya'da kutlaması ve gece Marmara Köşkü'ndeki sofrada söyledikleri: "Türk Hava Kurumumuzun, Gökçen'e murassa madalya vermesi, bir takdirin, bir değerbilirliğin örneğidir. Ama bizim bir tek değil, birlerce Gökçen'e ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır!"

 

28 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe'den otomobille Florya'ya gelişi, akşam saat 21 .00'de tekrar Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

28 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, akşam Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönerken bir fenalık geçirmesi.