Tarihte bugün Atatürk

 

28 ŞUBAT

 

28 Şubat 1916 – Mustafa Kemal'e Anafartalar'daki başarılarından dolayı iki sene kıdem verilmesi.

 

28 Şubat 1917 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın Şam'a gelişi, burada Cemal Paşa ve Atatürk ile görüşmesi.

 

28 Şubat 1919 – İngiliz Haber alma Teşkilatı İstanbul'daki merkezine gönderdiği bir raporda, içinde Mustafa Kemal Paşa'nın da bulunduğu bazı kişilerin İstanbul'dan sürülmesini ister.

 

28 Şubat 1919 – Atatürk ve bazı kişilerin, İstanbul'dan uzaklaştırılması gerektiği hakkında İngiliz haber alma subayı Yüzbaşı Hoyland'ın, İstanbul İngiliz istihbarat Merkezi'ne raporu (Raporda geçen diğer isimler: Fevzi (Çakmak) Paşa, Kâzım Karabekir, Halil (Kut) Paşa, İsmet (İnönü) Bey vb. İ.B.A.İ., s.3-4; M.S., s.60-61). (Bu liste, gereği için Londra'ya gönderilmiştir. M.S., s.60-61). [Kocatürk]

 

28 Şubat 1919 – İngiliz gizli servis elemanı Yüzbaşı Hoyland'ın İngiliz Gizli servis başkanlığına verdiği rapor doğrultusunda Mustafa Kemal'in tutuklanıp İstanbul dışına sürgün edilmesi istenmiştir. Bu konudaki rapor 28 Şubat 1919 'da İstanbul'daki İngiliz İstihbarat Başkanlığına verilmiş, 12 Nisan 1919'da Londra'ya gönderilmiştir.(Lakin Mustafa Kemal'in İngilizleri ürkütmeyen stratejik hareket tarzı sayesinde bundan vazgeçilmiştir.) (İngilizler Mustafa Kemal ve arkadaşlarına "Kemal ve çetesi" anlamında 'Kemalist' diyordu.)

 

28 Şubat 1919 – İngiliz haberalma subayı Hoyland'ın bu tarihli raporuna göre İstanbul'dan sürülecek ya da görevden alınacaklara arsında Mustafa Kemal'in de adı vardı. H.C. Armstrong, Mustafa Kemal'i listeden Damat Ferit'in çıkardığını ve İngiliz temsilcileri ikna ettiğini yazıyor.

 

27/28 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti'ne telgrafı: "Maraşlı kahraman kardeşlerimizin her çeşit isteklerinin süratle yerine getirilmesi, gerekenlere ve Maraş Kuva-yi Milliye Komutanlığı'na yazılmıştır."

 

28 Şubat 1920 - Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Karargâhı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.

 

28 Şubat 1921 – T.B.M.M.'nde ilk bütçe kabul edildi. (1920 yılı bütçesi: 630,149,58 TL idi. 11,9.1920'de "Altı Aylık Muvakkat Bütçe Kanunu" çıkarılmıştı.

 

28 Şubat 1923 – Atatürk'e, İstanbul Belediyesi tarafından "İstanbul hemşehriliği" unvanı verilmesi kararı. Mustafa Kemal'e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.

 

28 Şubat 1925 – Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı makamında ziyareti ve görüşmesi.

 

28 Şubat 1927 - Doktorlar dünkü kanamayı muayene ederler. Hastalığa siroz başlangıcı ve sebebin alkol olduğu kanaatine varırlar. (Bu tarihten vefatına kadar Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp (Özel hekimi) hep Mustafa Kemal'in yanında kalacaktır.) (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

28 Şubat 1929 – Atatürk'ün, Türk alfabesinin sadeleştirilmesi nedeniyle tebrik telgrafı gönderen "İngiliz Heceyi Sadeleştirme Cemiyeti"ne cevabı: "…İnsanlar arasında kolay ve hevesli okumak vasıtasının temin edilmesi, hem millî gelişmeye hem de milletler arasında anlaşmaya çok hizmet eder."

 

28 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi ve Türkocağı'nı ziyareti ve konuşmaları: "…Partimizin yüksek ülküsünü ve programının esaslarını bütün vatandaşlara anlatmalıdır."

 

28 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Roosevelt'e yapılan suikast nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'e telgrafı: "Pek muhterem Roosevelt aleyhine yapılan alçakça suikast girişimi, üzüntüme sebep oldu. Bu vesile ile dostane sevgilerimin ve asil Amerikan milleti hakkında Türk halkının hislerini tazeleme teminatının kabulünü sizden rica ederim."

 

28 Şubat 1935 – Atatürk'ün, trenle İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

28 Şubat 1937 Metoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

 

28 Şubat 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra Heybeli vapuruyla Yalova'ya kadar bir gezinti yapması, gece Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

28 Şubat 1938 – Atatürk'ün, Balkan Antantı ile ilgili olarak Yunan gazetecilerine demeci: "Uzun barış devreleri tarihte nadirdir. İçinde bulunduğumuz devreyi mümkün olduğu kadar uzatmak için elden gelen gayreti ve iyi niyeti sarf etmeliyiz. Milletleri idare edenler için ilk ve en müşkül vazife, şahsî gurura kapılmaktan kendilerini korumaktır. Herkesi memnun edecek bir adalete varmak güçtür. Mutlak mânada bir hakkaniyet belki hiçbir zaman dünya yüzünde kurulamayacaktır. Bununla beraber bütün kuvvetlerimizi bu yüksek ideale doğru çevirmeli ve buna yaklaşmak için elden neler gelirse hepsini yapmalıyız."

 

28 Şubat 1938 – Atatürk'ün, Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü ve yabancı hekim getirilme isteğine karşı söyledikleri: "Ortada Hatay meselesi var; hastalığım dışarıda duyulursa fena olur. Dr. Neşet Ömer'le konuş: bizim doktorlar bir muayene ve konsültasyon yapsınlar…" [Kocatürk]

 

28 Şubat 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da İsmet İnönü'yü kabulü.

 

28 Şubat 1938 – Beş doktordan oluşan heyet konsültasyon yaptı. Karaciğerde büyüme, siroz başlangıcı ve ayak bileğinde ödem saptandı.

 

28 Şubat 1938 – Mustafa Kemal'in sağ akciğerinde tespit edilen gayri tabiliğin 12 Ağustos 1921 tarihli kırıktan kaynaklandığı değerlendirildi. (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)