Tarihte bugün Atatürk

 

29 ARALIK

 

29 Aralık 1918 – İstanbul'da çıkan Söz gazetesinde, Atatürk'ün Teceddüt Fırkası'na girdiği haberinin yayımlanması.

 

29 Aralık 1918 – İsmet Paşa'nın 'Barış Sağlama Komisyonu Başkanlığı'na tayin edilmesi.

 

29 Aralık 1919 – Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.

 

29 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.

 

29 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.

 

29 Aralık 1919 – Mustafa Kemal seçilmiş olan bütün mebuslara çağrı yaparak Ankara'ya gelmelerini istedi.

 

29 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziyelerine bildirisi: "…Görüşme yeri olarak Ankara seçilmiştir. Muhterem milletvekillerinin Ocak'ın beşinden itibaren Ankara'ya ulaşmaları beklenir."

 

29 Aralık 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "…Birçok yüksek rütbeli subay açıktadır. Tutulan yol, kolordulara general ve korgeneral ve daha yukarısı, tümenlere albay rütbesindeki subayların tayini imkânını aramaktır. Nezaretin görüş noktasının yüksek niyetlerinize karşı bulunmasını uygun görmediğim gibi, Anadolu'ya büyük rütbeli çokça subay göndermiş olmak, açıkta kalmış muktedir yüksek rütbeli subayların terfilerini temin gibi düşüncelerin, sizin gayenizi kolaylaştıracağını ümit etmek hakkını, önemle ve hararetle muhafaza etmekte olduğumu arz ederim."

 

29 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 29 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "Barışın gerçekleşmesinden önce, tasarlanan ve uygun bulunan prensibin uygulanması çok büyük sakıncalar doğurur. Harpte yararlık göstererek makam ve mevki kazanmış kimseleri ast durumuna sokmak doğru olamaz. Bu zamansız girişimler, milli örgüt için çalışmakta olan kimselerin iş başından ayrılmalarını ve bu suretle millî birliğin zarar görmesine sebep olur. …Küçük rütbeli subayların ve doktorların ise bir an evvel gönderilmesi lâzımdır."

 

29 Aralık 1919 – Vükelâ Meclisi'de, Atatürk hakkındaki 9.8.1919 tarihli askerlik mesleğinden çıkarılması ve madalyalarının geri alınması kararının düzeltilmesi ve kendisinin askerlikten çıkarılma değil, istifa etmiş olduğunun kabulü ile alınan nişan ve madalyalarının iadesi hakkında yeni karar alınması. (Bu kararın Vahdettin tarafından onayı: 4 Şubat 1920). [Kocatürk]

 

29 Aralık 1920 – Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince Ethem kuvvetlerinden temizlendi.

 

29 Aralık 1920 – Kuvay-ı Seyyare komutanı Çerkez Ethem'in Kütahya'dan TBMM'nin meşruluğuna tecavüz eden telgrafı: "Batı cephesine bağlı bazı kuvvetlerin Çerkez Ethem ve kuvvetlerini ortadan kaldırmak için harekata geçerek Kütahya'yı işgal etmeleri ve Ethem kuvvetlerinin Gediz'e doğru çekilmeleri."

 

29 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Millet Meclisi'nin gizli oturumunda Çerkeş Ethem meselesi hakkında konuşması: "…Efendiler, Allaha şükür hükümetiniz kuvvetlidir. Ordumuz güven vericidir. Şüphesiz ki Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetine taarruz edenler, tecavüz edenler hakkında yüksek heyetinizin kanunları uygulanır ve Hükümetimiz bu kanunları uygulamaya muktedirdir." [Kocatürk]

 

29 Aralık 1920 – Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem güçleriyle çatışmalar başladı. Ethem güçleri Gediz'e çekildi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

29 Aralık 1920 – Ethem'in üzerine yürüyen milli kuvvetler 29 Aralık'ta Kütahya'yı ele geçirdi. Ethem kuvvetleri Gediz üzerine çekildi. 5 Ocak'ta milli kuvvetler Gediz'i ele geçirdi. Ethem ve kardeşleri de Yunanlılara sığındı. (Nutuk)

 

29-30 Aralık 1920 – Mecliste vekillerin Mustafa  Kemal Paşa'ya ısrarla ve adeta savunarak Ethem'e yapılan harekatı sorması. (Nutuk)

 

29 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Cemal Paşa'nın Ankara hükümetinin anlayışıyla uyuşmayan bazı tavsiyeleri nedeniyle Moskova Elçisi Ali Fuat Paşa'ya mektubu: "Ben, milleti ittihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem. Ankara'ya öğüt vermek değil, Ankara'nın tamamen görüşü ve talimatı dairesinde hareket etmekle yararlı olabileceğini ve bu sebeple fikrini düzeltinceye kadar kendisiyle münasebeti sürdürmekte mazur bulunduğumu bildirmenizi rica ederim."[Kocatürk]

 

29 Aralık 1921 – İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

 

29 Aralık 1922 – Atatürk'ün, yazdığı marşı kendisine gönderen Leopoldine König adlı Viyanalı müzik öğretmeninin 9 Aralık 1922 tarihli mektubuna cevabı: "Hassas ve ince bir ruhun ifadesi olan mektubunuzu ve milletimizin kazandığı zaferi şakıyan marşınızı aldım. Çok teşekkür ederim. Adalet, geç olsa bile, mutlaka bir gün belirecektir. Bu, Allanın değişmez bir kanunudur." [Kocatürk]

 

29 Aralık 1924 - T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.

 

29 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul Çarşıkapı'daki Ayakkabıcılar Cemiyeti Merkezi'ni ziyareti, üyelerle görüşmesi, yerli kunduraların sunulduğu sergiyi gezişi ve Cemiyet'in hatıra defterine yazdıkları: "…Kunduracılar sergisinde gördüğüm her türlü ayakkabılar, sanatkârlarımızın çok ilerlemiş bulunduklarını ispat eden eserlerdir. Vatandaşlara yerli ayakkabılara rağbet göstermelerini tavsiye ederim."

 

29 Aralık 1931 - T.B.M.M'de "Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun" kabul edildi.

 

29 Aralık 1931 - T.B.M.M'de "Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

 

29 Aralık 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Elçisi Alexandre Telemaque'ın güven mektubunu kabulü.