Tarihte bugün Atatürk

 

31 ARALIK

 

31 Aralık 1913 – Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca kartı: "Sevimli mektuplarınıza birdenbire ara verdiniz. Benim tembelliğimi mi taklit etmek niyetindesiniz, yoksa bana yazmamanızın başka nedenleri mi var? Bu günlerde elime geçeceğini umduğum bir mektubu almadan bu olayın derinliğine inmek istemiyorum." [Kocatürk]

 

31 Aralık 1915 – Atatürk'ün, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya mektubu:".. .Her şeyi yarınlara, harpten sonraya terk etmek görüşünün bütün zihinlere hakim olduğu anlaşılıyor. Biraz fazla gayret ve faaliyetle bu görüşün çürüklüğü ispat olunabilir ümidindeyim. Fakat zannediyorum ki benim burada sahip olabileceğim imkân buna uygun değildir. Her halde kendiliğinden hazırlanmış pek güzel bir zemin mevcuttur."

 

31 Aralık 1917 – Atatürk ve Vahdettin, yılbaşını Berlin'de geçirdiler.

 

31 Aralık 1919 – Cafer Tayyar Paşa'nın, temsil heyetine gönderdiği raporunda, General Milne'nin kolordusunun yunan faaliyetlerini önlemek için alacağı tedbirlere izin vermediğini bildirmesi.

 

31 Aralık 1919 – Trakya'daki 1nci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'in Heyet-i Temsiliye'ye Trakya ve özellikle batı Trakya'da Yunanlıların yaptığı işleri açıklayan ve kendisinin gerektiği gibi tedbir alamadığını bildiren raporu. (Nutuk)

 

31 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Yunanlıların İzmir'i ilhaka karar vermeleri karşısında izlenecek hareket bakımından komutanlara yazısı: "..Böyle bir hale karşı bütün kuvvet ve araçlarımızla Yunanlıları vatanımızdan kovmak zarureti karşısında kalacağız."

 

31 Aralık 1919 (Aralık sonu) – Atatürk'ün, rahip Frew'a Fransızca mektubu: "…İstanbul muhitinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin, sizi yanlış yönlere sevk ettiklerini pek büyük teessüfle anlıyorum. Özellikle Sait Molla ile tertipleyip uygulamasına başladığınız, güvenilir kaynaklardan haber alınan plânın, İngiliz milletinin cidden kınanmasını gerektirecek bir nitelikte olduğunu söylememe müsaadenizi rica ederim. Milletimiz, Sait Molla'nın değil, fakat gerçek vatanseverlerimiz gözüyle görüldüğü takdirde, böyle plânların artık memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama imkânı kalmadığına kolaylıkla hükmolunur. …Ancak bu hususta garipliği itibariyle şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki, siz bir din adamı iken siyaset oyunlarında ve özellikle kanlı çatışmalarla sonuçlanacak vaziyetlerde rol almak sevdasında bulunmamalıydınız!" [Kocatürk]

 

31 Aralık 1920 – Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in Kütahya'dan Çerkez Ethem'e emri: "I. Seyyar kuvvetler kumandanlığını, sizden ve kardeşiniz Tevfik Bey'den sonra en kıdemli müfreze kumandanına teslim edip bırakınız."

 

31 Aralık 1921 – Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.

 

31 Aralık 1921 – Atatürk'ün, "Batı cephesi, Adana ve Maraş bölgesinde seyahat edecek olan Vakit gazetesi başmuharriri Ahmet Emin (Yalman) Bey'e silâh verilmesi" hakkında yazısı.

 

31 Aralık 1923 – Boğazlar Antlaşması yürürlüğe girdi.

 

31 Aralık 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Ankara'dan trenle İzmir'e hareketi.

 

31 Aralık 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da, Vali başkanlığındaki Isparta Heyeti'ni kabulü.

 

31 Aralık 1928 Anadolu ve Mersin – Tarsus – Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M'de bir kanunla onaylandı.

 

31 Aralık 1929 – Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Hariciye Köşkü'nde yılbaşı balosunda

 

31 Aralık 1929 – Sovyet Sosyalist Şûralar Birliği Merkez İcra Komitesi Başkanı Kalinin'in, Atatürk'e telgrafı: "Türkiye'ye seyahati Sovyet-Türk protokolünün imzasıyla kendini gösteren Hariciye Komiser Vekili Karahan'ın derin bir destek ve samimiyetle kabulünden dolayı en sıcak teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Türk-Sovyet ilişkilerinin inkişafını daima en samimï bir alâka ile izlemiş olduğumdan, bu belgenin memleketlerimizi bağlayan ve bugünkü verimli iktisadî faaliyetlerine çok lüzumlu barışın teminatı derecesinde bulunan dostane ilişkilerin takviyesi yolunda bir adım daha oluşturduğunu görmekle bahtiyarım."

 

31 Aralık 1930 – İstanbul Darülfünun'da (Üniversite) Menemen olayı (Kubilay Olayı) nedeniyle miting düzenlendi.

 

31 Aralık 1930 – Menemen ile Balıkesir ve Manisa'da l ay süre ile sıkıyönetim ilan edildi. Menemen olayı nedeniyle Menemen ve Manisa'da bir ay müddetle örfi idare ilan edildi.

 

 

31 Aralık 1931 – İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yerli mallarının kullanılması için bir miting yapıldı.

 

31 Aralık 1931 – İzmir'de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla bir dernek kuruldu.

 

31 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da akşamüstü Irak Başbakanı Nuri Paşa'yı kabulü.

 

31 Aralık 1931 – Atatürk'ün, gece Hilâliahmer Cemiyeti (Kızılay)'nin Ankara Palas'taki balosunu şereflendirmesi.

 

31 Aralık 1932 – Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle Türk-Yunan dostluğu üzerine Atina Ajansı'na demeci: "Türkiye ve Yunan anlaşması ve dostluğu, milletler arasında çalışma beraberliğinin ve yeni siyaset anlayışının gerçekleşmiş çok güzel bir örneği ve insanlığın, doğu Akdeniz ve Balkanlarda ilerleme ve yükselmesinin bir ifadesidir" (Aynı gün Yunan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da Anadolu Ajansı'na demeç vermişlerdir).

 

31 Aralık 1932 – Atatürk'ün, gece Kızılay'ın Ankara Palas'ta düzenlediği Yılbaşı Balosu'nu şereflendirmesi ve saat 24.00'ten sonra Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından -yeni yıl armağanı olarak- kendisine 3 kitap takdimi nedeniyle söyledikleri: "Bu anda duyduğum mutluluk büyüktür. Kendisinden ve diğer vekillerimizden her an böyle armağanlar beklerim. Vekil Bey'in naçiz dedikleri bu armağan gerçekte çok değerlidir!" [Kocatürk]

 

31 Aralık 1932 – Yapımı yeni tamamlanan Çankaya Köşkü'nün Fotoğrafları 31 Aralık 1932 tarihinde Fransız L'ILLUSTRATION dergisinde yayınlanmıştır. (12 fotoğraf)

 

31 Aralık 1934 – Atatürk'ün, gece Kızılay Balosu'nu, daha sonra Ankara Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.

 

31 Aralık 1935 – Atatürk'ün, gece Başbakan İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, daha sonra Ankara Palas ve Sergievi'ndeki yeni yıl balolarını şereflendirmesi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

31 Aralık 1936 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'na geçişi.

 

31 Aralık 1936 – Atatürk'ün, gece Park Otel'e gidişi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

31 Aralık 1937 – Atatürk'ün son yılbaşı gecesi. Tebrik mesajı yayınlandı."Yeni yıl münasebetiyle yurdun her tarafından vatandaşların duygularını ve samimi temennilerini bildiren telgraflar gelmektedir, bundan mütehassis olan Atatürk, teşekkürlerinin ve saadet dileklerinin iletilmesini emir buyurmuşlardır" denildi.Yılbaşı gecesi Çankaya'da arkadaşlarıyla birlikteydi. (Kaynak: Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal)