Tarihte bugün Atatürk

 

31 TEMMUZ

 

31 Temmuz 1920 – Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci önlerinde Yunanlılara taarruzu.

 

31 Temmuz 1920 – Kandıra'nın İngilizler tarafından işgali.

 

31 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, Uşak ve Afyon'da askerî teftişleri ve Afyon Kolordu Dairesi'nde subaylara hitaben konuşması: "…Millet, bağımsızlığının korunmasından ibaret olan hayatî amacının teminini ordudan, ordunun ruhunu oluşturan subaylardan bekler, işte subayların yüce olan görevi budur." [Kocatürk]

 

31 Temmuz 1920 – İstanbul'da, Damat Ferit Paşa'nın yeniden kabine kuruşu (Damat Ferit Paşa, 30 Temmuz 1920'de Sadaret'ten istifa etmiş, yeni kabineyi kurma görevi Vahdettin tarafından yine kendisine verilmiştir. 17 Ekim 1920 tarihine kadar görevde kalan bu kabine, Damat Ferit'in 5. ve son kabinesidir).

 

31 Temmuz 1920 – Atatürk, Afyon'da subaylara yaptığı konuşmada; "Dünyada hayat için, insanca yaşamak için, bağımsızlık lazımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için varlığını kanıtlamak gerekir. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve mutluluk kaynağı, bağımsızlığı takdir eden milletin, kuvvetin gerekliliğine olan vicdani imanıdır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.296)

 

31 Temmuz 1921 – Yunan Kralı Konstantin, Eskişehir'e geldi. Yunan Kralı Eskişehir'e gelip karargâh kurdu.

 

31 Temmuz 1921 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e 25.7.1921 tarihli telgrafa ek telgrafı: "…Anayasa'nın yapılmasında acele sayılan hare¬ket tarzının gerekçesi, bütün dünyada ve memleketimizde hissedilen halkçılık cereyanını esaslı şekil üzerinde tespit ile bu husustan başka, karışıklığa da yer verilmemek, aynı zamanda asırlardan beri devamlı olarak yetkisi olmayanlar elinde kötüye kullanılan millî hukuku korumak için bu huku¬kun esas sahibi olan millete de söz hakkı tanımak ve bu yüksek fikrin gelişmesi için bugünkü mevcut şartlardan ya¬rarlanmaktır." [Kocatürk]

 

31 Temmuz 1922- İstiklal Mahkemeleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

31 Temmuz 1922 – Türkiye'nin ilk resmi spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.

 

31 Temmuz 1922 – Ankara İstiklal mahkemesi kapatıldı.

 

31 Temmuz 1922 – 31 Temmuz 1922 tarihinde 249 numaralı İstiklal Mehakimi Kanunu kabul edilip mahkemelerin görev ve yetkileri yeniden belirlenerek kısıtlandı.

 

31 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Afyon Milletvekili Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'i kabulü.

 

31 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, Yalova'dan İstanbul'a hareketi ve Dolmabahçe Sarayı'na gelişi.

 

31 Temmuz 1932 – Türkiye Güzellik Kraliçesi Keriman Halis (Atatürk'ün verdiği soyadı : Ece) Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.

 

31 Temmuz 1932 – Türkiye güzeli Keriman Halis, Belçika'da yapılan dünya güzellik yarışmasında "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçildi. (31 Ağustos 1932 tarihinde Sirkeci'ye döndüğünde milli kahraman gibi karşılandı.)

 

31 Temmuz 1933 – TBMM'de kabul edilen yasa gereği İstanbul Darülfünun'u kapatıldı.

 

31 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara motoruyla Yalova'dan İstanbul'a gelişi, Dolmabahçe Sarayı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra tekrar Yalova'ya dönüşü.

 

31 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda dil çalışmaları ve 2. Türk Dil Kurultayı hazırlıklarıyla meşgul olması.

 

31 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe'den Ertuğrul yatı ile Çanakkale'ye hareketi.

 

31 Temmuz 1936 – Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması nedeniyle "Meclisin, Atatürk'e minnet ve teşekkürlerinin iletilmesi" ve "Kahraman orduya saygı ve selâmlarının bildirilmesi" hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

 

31 Temmuz 1938 – Viyana'dan davet edilen Prof. Dr. Eppinger'in İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü muayenesi.